Thứ Sáu, 17/1/2020
Thông báo sâu bệnh tháng 7 dự báo sâu bệnh tháng 8/2016
Gửi bài In bài

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT PHÚ THỌ
CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
------------------

Số:    218 /TB-BVTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------

Phú Thọ, ngày 01 tháng 8 năm 2016

 

THÔNG BÁO
Tình hình sâu bệnh tháng 7/2016
 Dự báo tình hình sâu bệnh tháng 8/2016
---------------------


I/ TÌNH HÌNH SÂU BỆNH HẠI TRONG THÁNG 7/2016:

1. Trên lúa:

- Sâu cuốn lá nhỏ: Gây hại trên trà mùa sớm và mùa trung tại các huyện, thành, thị; mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Tổng diện tích nhiễm 14.031 ha; trong đó nhiễm nhẹ 5.329 ha, nhiễm trung bình 7.769 ha, nhiễm nặng 933 ha. Diện tích đã phòng trừ 9.250 ha.

- Sâu đục thân gây hại tại các huyện Phù Ninh, Lâm Thao, Đoan Hùng, Việt Trì; mức độ hại nhẹ đến trung bình. Tổng diện tích nhiễm 287,3 ha; trong đó nhiễm nhẹ 191,2 ha, nhiễm trung bình 96,1 ha. Diện tích đã phòng trừ 56 ha.

- Ốc bươu vàng gây hại tại hầu hết các huyện, thành, thị; mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Tổng diện tích nhiễm 891,4 ha; trong đó nhiễm nhẹ 588,3 ha, nhiễm trung bình 223,9 ha, nhiễm nặng 79,2 ha (Thanh Sơn). Diện tích phòng trừ 431,6 ha.

- Bệnh sinh lý gây hại tại huyện Thanh Sơn, Phù Ninh, Việt Trì, Tam Nông, Thanh Ba, Cẩm Khê; mức độ hại nhẹ đến trung bình. Tổng diện tích nhiễm 453,6 ha; trong đó nhiễm nhẹ 415,9 ha, nhiễm trung bình 37,7 ha (Việt Trì).

- Ngoài ra: Chuột gây hại cục bộ. Rầy các loại, châu chấu, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn,... hại nhẹ.

2. Trên chè:

- Bọ cánh tơ: Gây hại tại các huyện Hạ Hòa, Cẩm Khê, Tân Sơn, Thanh Sơn, Thanh Ba, Yên Lập, Đoan Hùng; mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Tổng diện tích nhiễm 1.505,9 ha, trong đó nhiễm nhẹ 1.071,6 ha, trung bình 410,3 ha, nhiễm nặng 24 ha. Diện tích phòng trừ 427,6 ha.

- Bọ xít muỗi: Gây hại tại các huyện Đoan Hùng, Tân Sơn, Cẩm Khê, Yên Lập; mức độ hại nhẹ đến trung bình. Tổng diện tích nhiễm 1.127,2 ha, trong đó nhiễm nhẹ 859,2 ha, trung bình 268 ha. Diện tích phòng trừ 283,5 ha.

- Nhện đỏ: Gây hại tại các huyện Yên Lập, Tân Sơn, Đoan Hùng, Hạ Hòa; mức độ hại nhẹ đến trung bình. Tổng diện tích nhiễm 391 ha, trong đó nhiễm nhẹ 367 ha, trung bình 24 ha. Diện tích phòng trừ 24 ha.

- Rầy xanh: Gây hại tại các huyện Đoan Hùng, Tân Sơn, Thanh Sơn, Thanh Ba; mức độ hại nhẹ đến trung bình. Tổng diện tích nhiễm 1.174,6 ha, trong đó nhiễm nhẹ 1.058,6 ha, trung bình 116 ha. Diện tích phòng trừ 652,1 ha.

- Bệnh đốm nâu: Gây hại nhẹ tại huyện Yên Lập. Diện tích nhiễm 103,7 ha.

- Ngoài ra: Bệnh đốm xám, bệnh phồng lá, ... hại nhẹ.

3. Trên cây ăn quả:

- Nhện đỏ: Gây hại nhẹ trên cây bưởi tại huyện Đoan Hùng. Diện tích nhiễm 81,6 ha.

- Sâu vẽ bùa: Gây hại nhẹ trên cây bưởi tại huyện Đoan Hùng. Diện tích nhiễm 127,8 ha.

- Ngoài ra: Bệnh loét, bệnh chảy gôm, rệp sáp,... phát sinh và gây hại rải rác trên cây bưởi. Bọ xít nâu, nhện lông nhung, bệnh thán thư hại rải rác trên nhãn vải.

4. Trên cây lâm nghiệp: Sâu ăn lá, mối hại gốc, bệnh khô lá gây hại rải rác trên cây keo, bạch đàn.

II/ DỰ BÁO TÌNH HÌNH SÂU BỆNH HẠI THÁNG 8/2016:

1. Trên lúa:

- Sâu cuốn lá nhỏ: Bướm lứa 6 ra rộ từ ngày 10 - 16/8/2016. Sâu non sẽ nở rộ từ ngày 17/8/2016 trở đi và gây hại mạnh từ giữa đến cuối tháng 8 trên trà lúa mùa sớm giai đoạn đứng cái - làm đòng, mùa trung giai đoạn đẻ nhánh - cuối đẻ; mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng có thể gây trắng lá hoàn toàn nếu không phòng trừ kịp thời.

- Sâu đục thân: Bướm sâu đục thân 2 chấm tiếp tục di chuyển và đẻ trứng; sâu non gây dảnh héo trên các trà lúa mùa sớm, mùa trung từ ngày 07/8/2016 trở đi; mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Các huyện cần chú ý: Phù Ninh, Việt Trì, Lâm Thao,...

- Bệnh khô vằn: Phát sinh và gây hại trên các trà lúa; mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên những ruộng rậm rạp, xanh tốt, bón nhiều đạm, ruộng khô hạn,...

- Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Trong điều kiện thời tiết có mưa bão, kết hợp với việc bà con bón phân đón đòng, bệnh dễ phát sinh, lây lan nhanh và gây hại mạnh trên các trà; mức độ hại trung bình, cục bộ hại nặng trên các giống lúa lai, trên ruộng xanh tốt, lá rậm rạp.

- Ngoài ra: Chuột gây hại cục bộ. Rầy các loại, châu chấu, bệnh sinh lý,... gây hại nhẹ.

2. Trên chè: Rầy xanh, bọ cánh tơ, bọ xít muỗi, nhện đỏ gây hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Bệnh thối búp, bệnh đốm nâu, đốm xám gây hại nhẹ.

3. Trên cây ăn quả: Bệnh chảy gôm, bệnh loét, nhện đỏ, sâu đục quả,.. hại nhẹ trên cây bưởi. Nhện lông nhung, bệnh thán thư,.. hại nhẹ trên cây nhãn, vải.

4. Trên cây lâm nghiệp: Sâu ăn lá, mối hại gốc, bệnh khô lá gây hại rải rác trên cây keo, bạch đàn; sâu xanh gây hại trên cây bồ đề.

III/ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT PHÒNG TRỪ:

1. Trên lúa: Đẩy mạnh ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM). Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm và phòng trừ triệt để các ổ sâu bệnh vượt ngưỡng.

- Sâu cuốn lá nhỏ: Áp dụng biện pháp thủ công bắt giết sâu non và trưởng thành. Khi phát hiện ruộng lúa có mật độ sâu cao trên 20 con/m2 (giai đoạn lúa đứng cái - làm đòng) hoặc trên 50 con/m2 (giai đoạn lúa đẻ nhánh) cần tiến hành phòng trừ bằng các thuốc trừ sâu cuốn lá đã được đăng ký trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam (Ví dụ: Clever 300WG, Dylan 10WG, Rigell 800 WG, Tasieu 5WG, Alocbale 40EC, F16 600EC, Virtako 1.5GR,...), pha và phun theo hướng dẫn trên bao bì.

Thời gian phun thuốc phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 trên trà mùa sớm tốt nhất từ ngày 17 - 23/8/2016, trà trung có thể muộn hơn 3 - 5 ngày.

- Sâu đục thân: Áp dụng biện pháp thủ công bẫy đèn bắt bướm, ngắt ổ trứng. Khi phát hiện ruộng lúa có mật độ trưởng thành cao trên 0,3 con/m2 hoặc trên 0,3 ổ trứng/m2 cần tiến hành phòng trừ bằng các thuốc trừ sâu đục thân đã được đăng ký trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam (Ví dụ: Victory 585EC, Nicata 95SP, Rigell 800 WG, Wavotox 585EC, F16 600EC,...) pha và phun theo hướng dẫn trên bao bì.

Thời gian phun thuốc phòng trừ sâu đục thân tốt nhất từ ngày 07/8 - 14/8/2016.

- Ngoài ra: Theo dõi chặt chẽ và phòng trừ kịp thời các đối tượng bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, bệnh khô vằn, bệnh sinh lý, rầy các loại, bọ xít dài, ...; tích cực diệt chuột bằng các biện pháp tổng hợp.

2. Trên chè: Chăm sóc theo quy trình sản xuất chè an toàn, áp dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM, bón phân đầy đủ cân đối, trồng cây che bóng với mật độ hợp lý. Chỉ phun phòng trừ với những diện tích có mật độ sâu, tỷ lệ bệnh vượt ngưỡng bằng các loại thuốc đặc hiệu có trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam theo đúng đối tượng đăng ký trên chè. Chú ý đảm bảo thời gian cách ly khi thu hái.

3. Trên cây ăn quả: Đẩy mạnh ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM). Thường xuyên theo dõi và chỉ phun phòng trừ những diện tích có mật độ sâu, tỷ lệ bệnh vượt ngưỡng bằng các loại thuốc đặc hiệu có trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam theo đúng đối tượng đăng ký.

4. Trên cây lâm nghiệp: Tiếp tục theo dõi tình hình sâu bệnh trên cây keo, bạch đàn, bồ đề./.

  

Nơi nhận:

- Cục BVTV, Trung tâm BVTV phía Bắc (b/c);
- GĐ, PGĐ Sở: Ô. Anh (b/c);
- UBND các huyện, thành, thị;
- Lãnh đạo, các phòng, trạm thuộc Chi cục (s/i);
- Lưu: VT, KT.


CHI CỤC TRƯỞNG(đã ký) 

 

Phan Văn Đạo

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn