Chủ Nhật, 25/8/2019
Thông báo sâu bệnh hại lúa kỳ 31/8/2016, dự báo 10 ngày tới và biện pháp phòng trừ
Gửi bài In bài

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT PHÚ THỌ

CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT 

Số: 250/TB - BVTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phú Thọ, ngày 31 tháng 8 năm 2016

 

 

THÔNG BÁO

Tình hình sâu bệnh hại lúa kỳ 31/8/2016

Dự báo 10 ngày tới và biện pháp phòng trừ

 

I. TÌNH HÌNH SÂU BỆNH VÀ DỰ BÁO:

1. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn:

* Hiện tại: Sau mưa giông, bệnh đã tiếp tục phát sinh rải rác và lây lan trên các trà lúa thuộc huyện Hạ Hòa, Phù Ninh, Thanh Ba, Lâm Thao, Phú Thọ, Việt Trì, Yên Lập, Tam Nông, Cẩm Khê, Đoan Hùng, ... Tỷ lệ lá hại trung bình 2 - 6%, cao 10 - 20%, cục bộ 30 - 40% (Việt Trì, Hạ Hòa). Diện tích nhiễm trong kỳ là 562,8 ha, không có diện tích nhiễm nặng. Diện tích đã phòng trừ 324,4 ha; trên diện tích đã phòng trừ bệnh dừng phát triển.

* Dự báo: Trong điều kiện thời tiết có mưa bão, giông lốc, bệnh tiếp tục phát triển, lây lan nhanh và gây hại trên các trà lúa; mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên các ruộng xanh tốt, lá rậm rạp, trên các giống nhiễm, nhất là các diện tích đã xuất hiện nguồn bệnh. Các huyện, thành, thị cần lưu ý: Hạ Hòa, Phù Ninh, Việt Trì, Lâm Thao, Tam Nông, ...

2. Sâu đục thân 2 chấm:

* Hiện tại: Sâu non lứa 4 gây hại rải rác trên các trà lúa tại huyện Phù Ninh, Việt Trì, Đoan Hùng, Phú Thọ. Tỷ lệ hại trung bình 0,1 - 0,3%, cao 0,7 - 0,8%, cá biệt 4,8 - 5,5%. Diện tích nhiễm trong kỳ theo thống kê dảnh héo, bông bạc là 363 ha, không có diện tích nhiễm nặng. Bướm lứa 5 đang ra rải rác, di chuyển và đẻ trứng trên diện tích lúa chưa trỗ; mật độ bướm trung bình 0,01 - 0,02, cao 0,05 - 0,1 con/m2; mật độ ổ trứng trung bình 0,01 - 0,02 ổ/m2, cao 0,05 ổ/m2.

* Dự báo: Trứng tiếp tục nở và sâu non lứa 5 sẽ gây bông bạc trên diện tích trỗ muộn sau ngày 5/9/2016 trở đi; mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Các huyện cần chú ý: Việt Trì, Phù Ninh, Phú Thọ, Lâm Thao, Đoan Hùng,...

3. Bệnh khô vằn:

* Hiện tại: Bệnh phát sinh và phát triển trên các trà lúa. Tỷ lệ dảnh hại trung bình 8 - 12%, cao 20 - 30%, cục bộ 40 - 48% (Thanh Ba, Cẩm Khê, Việt Trì, Đoan Hùng, Tam Nông). Diện tích nhiễm 5.431,5 ha; trong đó nhiễm nặng 147,7 ha. Diện tích đã phòng trừ 1.387,2 ha; trên diện tích đã được phòng trừ bệnh dừng phát triển.

* Dự báo: Bệnh khô vằn tiếp tục phát triển, lây lan nhanh, gây hại bộ lá đòng trên các trà lúa giai đoạn làm đòng đến chắc xanh. Mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên những ruộng lúa rậm rạp, bón nhiều đạm.

4. Đối tượng khác: Chuột gây hại cục bộ; rầy các loại, bọ xít dài, bệnh thối thân, bệnh đen lép hạt, bệnh sinh lý, ... gây hại rải rác.

II. BIỆN PHÁP KỸ THUẬT PHÒNG TRỪ:

- Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Cần bón đón đòng tập trung, đúng thời điểm, không bón muộn và kéo dài. Trên những diện tích đã có nguồn bệnh, dừng bón các loại phân hoá học (nhất là đạm), không phun phân bón lá hoặc thuốc kích thích sinh trưởng. Sau mưa bão, giông lốc cần tiến hành kiểm tra đồng ruộng, khi phát hiện ruộng chớm bị bệnh, có thể phun phòng trừ ngay bằng các loại thuốc trừ bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn đã được đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam (Ví dụ: Starwiner 20WP, Kamsu 2SL, Xanthomix 20WP, Sasa 25WP, ...). 

- Sâu đục thân: Áp dụng biện pháp thủ công bẫy đèn bắt bướm, ngắt ổ trứng. Khi phát hiện ruộng lúa có mật độ trưởng thành cao trên 0,3 con/m2 hoặc ổ trứng cao trên 0,3 ổ/m2 cần tiến hành phòng trừ bằng các thuốc trừ sâu đục thân đã được đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam (Ví dụ: Victory 585EC, Nicata 95SP, Rigell 800 WG, Wavotox 585EC, F16 600EC,...). Để hạn chế bông bạc, có thể phun thuốc khi lúa trỗ thấp tho; sau khi lúa trỗ đều, kiểm tra lại nếu mật độ ổ trứng vẫn còn cao vượt ngưỡng cần phun lại ngay bằng các loại thuốc trên.

- Bệnh khô vằn: Khi phát hiện ruộng lúa có tỷ lệ dảnh hại trên 20%, tiến hành phòng trừ bằng các thuốc trừ bệnh khô vằn đã được đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam (Ví dụ: Cavil 50WP, Valicare 8SL, Lervil 50SC, Jinggangmeisu 3SL, Valivithaco 5SL, ...).

- Ngoài ra: Cần thường xuyên theo dõi và phòng trừ kịp thời rầy các loại, bọ xít dài, bệnh đen lép hạt, …; tích cực diệt chuột bằng các biện pháp tổng hợp.

* Lưu ý: Khi sử dụng thuốc BVTV cần pha và phun theo hướng dẫn trên bao bì; thực hiện thu gom triệt để bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng để dúng nơi quy định./.

 

 Nơi nhận:

- Cục BVTV, Trung tâm BVTV phía Bắc (b/c);

- GĐ, PGĐ Sở: Ô. Anh (b/c);

- UBND các huyện, thành, thị;

- Lãnh đạo, các phòng, trạm thuộc Chi cục (s/i);

- Lưu: VT.

 

CHI CỤC TRƯỞNG

 

 (Đã ký) 

 


Phan Văn Đạo

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn