Chủ Nhật, 25/8/2019
Thông báo sâu bệnh kỳ 14/9/2016, dự báo sâu bệnh cuối vụ và biện pháp phòng trừ
Gửi bài In bài

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT PHÚ THỌ

CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

Số: 267/TB - BVTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phú Thọ, ngày 14 tháng 9 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Tình hình sâu bệnh hại lúa kỳ 14/9/2016

Dự báo cuối vụ và biện pháp phòng trừ 


I. TÌNH HÌNH SÂU BỆNH VÀ DỰ BÁO CUỐI VỤ:

1. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn:

* Hiện tại: Sau mưa giông, bệnh tiếp tục phát sinh rải rác trên các trà lúa thuộc huyện Yên Lập, Cẩm Khê, Hạ Hòa, TX. Phú Thọ, Thanh Ba, Việt Trì, Tân Sơn, Thanh Sơn. Tỷ lệ lá hại trung bình 2,6 - 3,7%, cao 6 - 16%, cục bộ 25,2 - 28,4% (Yên Lập, Cẩm Khê).

* Dự báo: Trong điều kiện thời tiết có mưa bão, giông lốc, bệnh tiếp tục phát triển, lây lan và gây hại trên trà mùa trung cấy muộn đang giai đoạn làm đòng - trỗ; mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên các ruộng xanh tốt, lá rậm rạp, trên các giống nhiễm, nhất là các diện tích đã xuất hiện nguồn bệnh.

2. Bệnh khô vằn:

* Hiện tại: Bệnh phát sinh và phát triển trên các trà lúa. Tỷ lệ dảnh hại trung bình 5,5 - 9,7%, cao 18 - 29,7%, cục bộ 32,4 - 51,7% (Việt Trì, Thanh Ba, Thanh Thủy, Đoan Hùng, Tam Nông). Diện tích nhiễm 3.901 ha, nhiễm nặng 53,5 ha; diện tích đã phòng trừ 938,4 ha.

* Dự báo: Bệnh khô vằn tiếp tục phát triển, lây lan nhanh, gây hại bộ lá đòng trên trà mùa trung đang giai đoạn làm đòng - chín sáp. Mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên những ruộng lúa rậm rạp, bón nhiều đạm. Các huyện cần chú ý: Việt Trì, Thanh Ba, Tam Nông, Thanh Thủy, Đoan Hùng.

3. Rầy các loại:

* Hiện tại: Rầy phát sinh và gây hại rải rác trên các trà lúa. Mật độ rầy trung bình 98 - 152 con/m2, cao 248 - 540 con/m2, cục bộ 800 - 1.225 con/m2 (Phù Ninh); phát dục chủ yếu tuổi 2, 3, 4. Mật độ trứng rầy 2 - 10 ổ/m2, cao 40 ổ/m2. Diện tích nhiễm 181,7 ha, chủ yếu nhiễm nhẹ; diện tích đã phòng trừ 73,4 ha.

* Dự báo: Trong thời gian tới, trời nắng nóng xen kẽ mưa ẩm, rầy tiếp tục chuyển lứa, tích lũy và gia tăng mật độ, gây hại trên trên lúa mùa trung giai đoạn chín sữa - chín sáp, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng, có thể gây cháy chòm, cháy ổ nếu không được phòng trừ kịp thời. Các huyện cần chú ý: Phù Ninh, Đoan Hùng, Thanh Ba, Hạ Hòa, Cẩm Khê...

4. Sâu đục thân 2 chấm:

* Hiện tại: Sâu non lứa 4 gây hại rải rác trên trà lúa trỗ muộn tại huyện Phù Ninh, Việt Trì, Đoan Hùng, Phú Thọ. Tỷ lệ hại trung bình 0,1 - 0,3%, cao 0,7 - 0,8%, cá biệt 4,8 - 5,5%; phát dục chủ yếu T5 - Nhộng, trưởng thành ra rải rác. Bướm lứa 5 tiếp tục di chuyển và đẻ trứng trên diện tích lúa chưa trỗ; mật độ bướm trung bình 0,01 - 0,03, cao 0,05 - 0,2con/m2; mật độ ổ trứng trung bình 0,01 - 0,02 ổ/m2, cao 0,05 ổ/m2.

* Dự báo: Trứng tiếp tục nở và sâu non lứa 5 sẽ gây bông bạc trên diện tích trỗ muộn sau ngày 15/9/2016 trở đi; mức độ hại nhẹ đến trung bình.

4. Các đối tượng khác: Bọ xít dài, bệnh đen lép hạt,...  gây hại rải rác.

II. BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ:

Đề nghị các huyện, thành, thị chỉ đạo các xã, phường, thị trấn hướng dẫn nông dân khẩn trương thu hoạch lúa theo phương châm "Xanh nhà hơn già đồng", vệ sinh đồng ruộng để kịp thời làm đất trồng cây vụ đông. Mặt khác, cần quan tâm phòng trừ sâu bệnh trên những diện tích lúa trỗ muộn để đảm bảo an toàn sâu bệnh trọn vẹn cho cả vụ, cụ thể:

- Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn:  Trên những diện tích đã có nguồn bệnh, dừng bón các loại phân hoá học (nhất là đạm), không phun phân bón lá hoặc thuốc kích thích sinh trưởng. Sau mưa bão, giông lốc cần tiến hành kiểm tra đồng ruộng, khi phát hiện ruộng chớm bị bệnh, có thể phun phòng trừ ngay bằng các loại thuốc trừ bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn đã được đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam (Ví dụ: Starwiner 20WP, Kamsu 2SL, Xanthomix 20WP, Sasa 25WP, ...). 

- Bệnh khô vằn: Khi phát hiện ruộng lúa có tỷ lệ dảnh hại trên 20%, tiến hành phòng trừ bằng các thuốc trừ bệnh khô vằn đã được đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam (Ví dụ: Cavil 50WP, Valicare 8SL, Lervil 50SC, Jinggangmeisu 3SL, Valivithaco 5SL, ...).

- Rầy các loại: Khi ruộng lúa có mật độ rầy trên 1.500 con/m2 (30 - 40 con/khóm) cần tiến hành phòng trừ bằng các thuốc trừ rầy đã được đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam; sử dụng các loại thuốc có tác dụng tiếp xúc mạnh, khi phun nhất thiết phải rẽ băng rộng từ 0,8 - 1 mét, phun kỹ vào gốc lúa (Ví dụ: Excel Basa 50EC, Nibas 50EC,...).

- Sâu đục thân: Áp dụng biện pháp thủ công, ngắt ổ trứng. Khi phát hiện ruộng lúa có mật độ trưởng thành cao trên 0,3 con/m2 hoặc ổ trứng cao trên 0,3 ổ/m2 cần tiến hành phòng trừ bằng các thuốc trừ sâu đục thân đã được đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam (Ví dụ: Victory 585EC, Nicata 95SP, Rigell 800 WG, Wavotox 585EC, F16 600EC,...). Để hạn chế bông bạc, có thể phun thuốc khi lúa trỗ thấp tho; sau khi lúa trỗ đều, kiểm tra lại nếu mật độ ổ trứng vẫn còn cao vượt ngưỡng cần phun lại ngay bằng các loại thuốc trên.

* Ngoài ra: Cần thường xuyên theo dõi và phòng trừ kịp thời bọ xít dài, bệnh đen lép hạt, … ; tích cực diệt chuột bằng các biện pháp tổng hợp. Khi sử dụng thuốc BVTV cần pha và phun theo hướng dẫn trên bao bì; thu gom bao bì thuốc BVTV sau sử dụng để vào đúng nơi quy định./.

 

 Nơi nhận:

- Cục BVTV, Trung tâm BVTV phía Bắc (b/c);

- GĐ, PGĐ Sở: Ông Anh (b/c);

- UBND các huyện, thành, thị;

- Lãnh đạo, các phòng, trạm thuộc Chi cục(s/i);

- Lưu: VT, KT. 

CHI CỤC TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Phan Văn Đạo

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn