Thứ Hai, 10/8/2020
Thông báo tình hình dịch hại 07 ngày trên lúa (Kỳ 05/4/2017)
Gửi bài In bài

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT PHÚ THỌ

CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

Số: 95/TB-BVTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phú Thọ, ngày 05 tháng 4 năm 2017

                                   

 

THÔNG BÁO

Tình hình dịch hại 07 ngày trên lúa

 (Từ ngày 30/3 đến 05/4/2017 và dự báo trong 7 ngày tới) 


Hiện nay, các trà lúa đang trong giai đoạn đứng cái - làm đòng, đây là giai đoạn cây lúa rất mẫn cảm với các đối tượng sâu bệnh hại. Qua kết quả điều tra sâu bệnh ngày 03 - 04 tháng 4 năm 2017, Chi cục thông báo kết quả tình hình dịch hại, dự báo trong thời gian tới và đề xuất các biện pháp phòng trừ như sau:

I/ TÌNH HÌNH DỊCH HẠI VÀ DỰ BÁO 7 NGÀY TỚI:

1. Bệnh khô vằn:

* Hiện tại: Phát sinh và gây hại tại các huyện Cẩm Khê, Thanh Thủy, Lâm Thao, Việt Trì, Tam Nông, Thanh Ba, Yên Lập, Hạ Hòa, Phù Ninh, Đoan Hùng; mức độ hại nhẹ đến trung bình. Tỷ lệ hại phổ biến 2,2 - 9,8%, cao 10,2 - 27,5%. Diện tích nhiễm 2.102 ha, trong đó diện tích nhiễm nhẹ 1.761,2 ha, nhiễm trung bình 340,8 ha; diện tích đã phòng trừ 259,1 ha.

* Dự báo: Bệnh khô vằn sẽ tiếp tục phát triển lây lan nhanh và gây hại mạnh, nhất là trên diện tích lúa làm đòng đến trỗ bông. Mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên những ruộng lúa rậm rạp, bón nhiều đạm và bón phân không cân đối.

2. Bệnh đạo ôn:

* Hiện tại: Tiếp tục phát sinh và gây hại tại các huyện Hạ Hòa, Lâm Thao, Thanh Thủy; mức độ hại nhẹ đến trung bình. Tỷ lệ bệnh phổ biến 0,2 - 2,4%, cao 3,2 - 5,7%, cục bộ 20% (Hạ Hòa). Diện tích nhiễm 200,5 ha, trong đó diện tích nhiễm nhẹ 152,2 ha, nhiễm trung bình 48,3 ha; diện tích đã phòng trừ 103,9 ha. Trên những diện tích phòng trừ đúng kỹ thuật, bệnh đã dừng, chưa thấy vết bệnh mới xuất hiện.

* Dự báo: Theo dự báo, tuần tới trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, ẩm độ không khí cao; cây lúa được bổ sung đạm do bón đón đòng nên mẫn cảm với bệnh; nguồn bệnh sẵn có trên ruộng đã bị bệnh đạo ôn lá cần lưu ý để phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông đối với diện tích lúa sắp trỗ, trên các giống nhiễm như Nếp, J02, BC15, Xi23, X21, HT1, KD18, .... Các huyện cần chú ý: Việt Trì, Phù Ninh, Lâm Thao, ...  

3. Chuột:

* Hiện tại: Tiếp tục gây hại tại các huyện Thanh Ba, Cẩm Khê, Phù Ninh, Yên Lập, Việt Trì, Tân Sơn, Tam Nông, Lâm Thao; mức độ hại nhẹ đến trung bình. Tỷ lệ hại phổ biến 0,1 - 2,6%, cao 3,6 - 6%. Diện tích bị chuột hại 1.135,2 ha, trong đó diện tích hại nhẹ 1.056,8 ha, hại trung bình 78,4 ha.

* Dự báo:  Chuột sẽ tiếp tục gây hại trong giai đoạn lúa làm đòng. Mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên những ruộng ven nghĩa trang, đồi gò, kênh mương, đường lớn, khu chăn nuôi thủy cầm ...

4. Các đối tượng khác: Sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ, rầy các loại, bọ xít dài, bệnh đốm sọc vi khuẩn hại rải rác.

II/ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ:

1. Bệnh khô vằn: Khi phát hiện ruộng lúa nhiễm bệnh có tỷ lệ dảnh hại trên 20%, tiến hành phun trừ ngay bằng các thuốc trừ bệnh khô vằn đã được đăng ký trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam (Ví dụ:  Cavil 50WP, Valicare 8SL, Lervil 50SC, Jinggangmeisu 3SL, Valivithaco 5SL, Chevil 5SC...), pha và phun theo hướng dẫn kỹ thuật trên bao bì.

2.  Bệnh đạo ôn: Trên những diện tích đã phòng trừ, nếu có vết bệnh mới thì cần phun lại. Đối với những diện tích mới xuất hiện bệnh, dừng bón các loại phân hoá học và thuốc kích thích sinh trưởng. Khi tỷ lệ bệnh trên 5%, điều kiện trời âm u, ẩm độ cao cần phun trừ ngay bằng các loại thuốc có trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng, ví dụ như: Katana 20SC, Fu-army 30WP, Sako 25WP, Abenix 10FL, Ka-bum 650WWP, Funhat 40WP, Sieubem 777WP, A.V.T 5SC, Som 5SL, Difusan 40EC, Hibim 31WP... Nếu ruộng bị nặng phải phun kép 2 lần cách nhau 5 - 7 ngày, phun kỹ cho thuốc tiếp xúc đều trên lá; khi lúa vào giai đoạn trỗ bông, những ruộng đã bị đạo ôn lá cần phun phòng trừ đạo ôn cổ bông khi lúa thấp tho trỗ.

3. Chuột:  Tiếp tục diệt chuột bằng các biện pháp tổng hợp; đặc biệt lưu ý khi đánh chuột ngoài đồng trong thời gian này nên đánh chuột bằng bả phối trộn bằng các chất có mùi tanh như: Cua, ốc, tép, ... hoặc bả trộn sẵn Broma 0.005AB .... mới có hiệu quả.

* Ngoài ra: Cần thường xuyên theo dõi các đối tượng: Sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ, rầy các loại, bọ xít dài, bệnh đốm sọc vi khuẩn, … trên lúa; phát hiện và sớm phòng trừ triệt để các ổ châu chấu tre lưng vàng, ...

Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Thọ trân trọng thông báo và kính đề nghị UBND các huyện, thành, thị quan tâm chỉ đạo./.

 

Nơi nhận:

- Sở NN và PTNT: Ô. Anh (b/c);

- UBND các huyện, thành, thị;

- Phòng TTr, TTKN;

- Các Trạm BVTV huyện, thành, thị (t/h);

- Website Chi cục;

- Lưu: VT (18 bản).

 CHI CỤC TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

Phan Văn Đạo

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn