Thứ Sáu, 6/12/2019
Thông báo tình hình dịch hại 07 ngày trên lúa (Kỳ 12/4/2017)
Gửi bài In bài

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT PHÚ THỌ

CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

 


Số: 100/TB-BVTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Phú Thọ, ngày 12 tháng 4 năm 2017

                                   

 

THÔNG BÁO

Tình hình dịch hại 07 ngày trên lúa

 (Từ ngày 06/4 đến 12/4/2017 và dự báo trong 7 ngày tới)

 


Hiện nay, các trà lúa đang trong giai đoạn làm đòng - trỗ bông. Đây là giai đoạn cây lúa rất mẫn cảm với các đối tượng sâu bệnh hại. Qua kết quả điều tra sâu bệnh ngày 10 - 11 tháng 4 năm 2017, Chi cục thông báo tình hình dịch hại trong tuần qua, dự báo trong thời gian tới và đề xuất các biện pháp phòng trừ như sau:

I/ TÌNH HÌNH DỊCH HẠI VÀ DỰ BÁO 7 NGÀY TỚI:

1.     Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn:  

* Hiện tại: Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn đã phát sinh và gây hại rải rác tại các huyện Tam Nông, Thanh Ba, Thanh Thủy, Cẩm Khê, Phù Ninh, Việt Trì, Lâm Thao, Thanh Sơn, TX. Phú Thọ. Tỷ lệ hại phổ biến 4 - 8%, cao 12% (Tam Nông). Diện tích nhiễm 21,8 ha (chủ yếu nhiễm nhẹ).

* Dự báo: Theo dự báo, trong thời gian tới có đợt không khí lạnh, kèm theo giông, lốc và mưa rào, bệnh tiếp tục phát triển, lây lan nhanh và gây hại bộ lá đòng. Mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên các ruộng xanh tốt, lá rậm rạp, nhất là trên diện tích đã xuất hiện nguồn bệnh, cấy các giống nhiễm: Nhị ưu số 7, nhị ưu 838, Thiên ưu 8, GS9, .... Các huyện cần lưu ý: Tam Nông, Thanh Ba, Thanh Thủy, Cẩm Khê, Phù Ninh, Việt Trì, Lâm Thao, Thanh Sơn, TX. Phú Thọ, Yên Lập,...

2. Bệnh khô vằn:

* Hiện tại: Bệnh phát sinh gây hại ở hầu hết các huyện, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Tỷ lệ hại phổ biến 3,1 - 8,5%, cao 14  - 28,5%, cục bộ 30,6 - 42,5% (Cẩm Khê, Thanh Ba, Lâm Thao). Diện tích nhiễm 4.562,8 ha, trong đó diện tích nhiễm nhẹ 3.260 ha, nhiễm trung bình 1.180,9 ha, nhiễm nặng 121,9 ha; diện tích đã phòng trừ 1.302,8 ha.

* Dự báo: Bệnh khô vằn sẽ tiếp tục phát triển lây lan nhanh và gây hại mạnh trên các trà lúa. Mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên những ruộng lúa rậm rạp, bón nhiều đạm và bón phân không cân đối. Các huyện cần lưu ý: Cẩm Khê, Thanh Ba, Lâm Thao, Tam Nông, Thanh Sơn,...

3. Bệnh đạo ôn:

* Hiện tại: Nguồn bệnh tiếp tục duy trì và gây hại tại các huyện Phù Ninh, Thanh Ba, Hạ Hòa, Lâm Thao, Việt Trì, Yên Lập, Thanh Thủy. Tỷ lệ bệnh phổ biến 0,2 - 1,5%, cao 3,2 - 6,0%, cục bộ 10 - 13% (Lâm Thao, Phù Ninh). Diện tích nhiễm 117,1 ha, trong đó diện tích nhiễm nhẹ 83,9 ha, nhiễm trung bình 33,2 ha; diện tích đã phòng trừ 33,5 ha.

* Dự báo: Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, gây mưa, ẩm độ không khí cao, trời mát, bệnh sẽ tiếp tục phát triển, cần lưu ý đối với những diện tích đã nhiễm nguồn bệnh của kỳ trước; trên các giống nhiễm như Nếp, J02, BC15, Xi23, X21, HT1, KD18, ...Trên diện tích lúa đang trỗ cần lưu ý đạo ôn cổ bông. Các huyện cần chú ý: Yên Lập, Hạ Hòa, Phù Ninh, Lâm Thao, Thanh Ba, Việt Trì,... 

4. Châu chấu tre lưng vàng:

* Hiện tại: Châu chấu đã nở từ ngày 10/4/2017 tại 5 xã (Chí Đám, Tiêu Sơn, Chân Mộng, Minh Tiến, Hùng Quan) thuộc huyện Đoan Hùng. Châu chấu tuổi 1 đang co cụm trên bờ cỏ, bụi cây ven rừng với mật độ 40 - 50 con/m2, cục bộ ổ lên đến trên 1.000 con m2.

* Dự báo: Trong 07 ngày tới, châu chấu tiếp tục nở tại các xã của huyện Đoang Hùng và một số địa phương đã có nguồn châu chấu từ năm trước. Mật độ tiếp tục tăng lên và di chuyển, thiết lập quần thể và gây hại trên tre, luồng, lúa, ngô và cây màu khác. Các huyện cần lưu ý: Đoan Hùng, Hạ Hòa, Yên Lập, Tam Nông, Thanh Sơn, Tân Sơn, Cẩm Khê...

5. Các đối tượng khác: Chuột, rầy các loại, sâu đục thân, bọ xít dài gây hại rải rác.

II/ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ:

1. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Khi ruộng chớm bị bệnh, cần dừng ngay việc bón phân hóa học, nhất là đạm và thuốc kích thích sinh trưởng, phun phòng trừ ngay bằng các thuốc trừ bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn đã được đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam (Ví dụ: Starwiner 20WP, Kamsu 2SL, Xanthomix 20WP, Sasa 25WP, ...).

2. Bệnh khô vằn: Khi phát hiện ruộng lúa nhiễm bệnh có tỷ lệ dảnh hại trên 20%, tiến hành phun trừ ngay bằng các thuốc trừ bệnh khô vằn đã được đăng ký trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam (Ví dụ:  Cavil 50WP, Valicare 8SL, Lervil 50SC, Jinggangmeisu 3SL, Valivithaco 5SL, Chevil 5SC...), pha và phun theo hướng dẫn kỹ thuật trên bao bì.

3.  Bệnh đạo ôn: Tiếp tục theo dõi chặt chẽ thời tiết và những ruộng, khu cánh đồng đã nhiễm bệnh để chủ động phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông đối với diện tích lúa chuẩn bị trỗ. Sử dụng một trong các loại thuốc có trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam (Ví dụ như: Katana 20SC, Fu-army 30WP, Sako 25WP, Abenix 10FL, Ka-bum 650WWP, Funhat 40WP, Sieubem 777WP, A.V.T 5SC, Som 5SL, Difusan 40EC, Hibim 31WP...

4. Châu chấu tre lưng vàng: Kiểm tra phát hiện sớm và tiến hành phòng trừ kịp thời các ổ châu chấu phát sinh gây hại trên tre, mai, luồng, lúa, ngô... Áp dụng tổng hợp các biện pháp để tiêu diệt châu chấu, trong đó coi trọng biện pháp thủ công, vợt bắt những ổ còn co cụm ở trên mặt đất, ruộng lúa, bờ cỏ đem tiêu hủy. Đối với những ổ châu chấu trên đồi rừng, khó áp dụng biện pháp thủ công hoặc châu chấu đã di chuyển, tổ chức các tổ, đội dịch vụ phun tập trung, dùng máy động cơ phun bao vây xung quanh ổ dịch để tiêu diệt. Tạm thời sử dụng thuốc đã được đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam có tác dụng tiếp xúc mạnh (Ví dụ: F16 600EC, Victory 585EC, Rockfos 550 EC...), pha và phun theo hướng dẫn hướng dẫn kỹ thuật trên bao bì.

5. Ngoài ra: Tiếp tục diệt chuột bằng các biện pháp tổng hợp; theo dõi diễn biến các đối tượng dịch hại khác: Rầy các loại, sâu đục thân, bọ xít dài...

Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Thọ trân trọng thông báo và kính đề nghị UBND các huyện, thành, thị quan tâm chỉ đạo./.

 

Nơi nhận:

- Sở NN và PTNT: Ô. Anh (b/c);

- UBND các huyện, thành, thị;

- Phòng TTr, TTKN;

- Các Trạm BVTV huyện, thành, thị (s/i);

- Website Chi cục;

- Lưu: VT (18 bản).

 CHI CỤC TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Phan Văn Đạo

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn