Thứ Sáu, 12/8/2022
Về việc tăng cường phát triển sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ
Gửi bài In bài

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH PHÚ THỌ

Số: 533/UBND-KTN

Về việc tăng cường phát triển sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 18 tháng 02 năm 2020

 

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành;

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị;

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể.

 

Phân bón là vật tư nông nghiệp đóng vai trò quan trọng, hàng năm được sử dụng với số lượng lớn trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Việc sản xuất và sử dụng phân bón cân đối, đúng cách góp phần tăng năng suất cây trồng, nâng cao chất lượng nông sản và duy trì độ phì nhiêu của đất. Phát triển phân bón hữu cơ là hướng đi tất yếu của nông nghiệp Việt Nam và của tỉnh Phú Thọ kể cả trước mắt và lâu dài. Phú Thọ là tỉnh có nhiều nguồn nguyên liệu để sản xuất phân bón hữu cơ: Phế thải chăn nuôi, phụ phẩm của chế biến nông lâm sản… Tuy nhiên, hiện nay, tình trạng sử dụng phân bón mất cân đối còn phổ biến, việc sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ chưa nhiều, để lãng phí nguồn nguyên liệu. Để tăng cường hơn nữa việc phát triển và sử dụng phân bón hữu cơ trên địa bàn tỉnh, hướng tới xây dựng một nền nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn góp phần tạo động lực cho tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững, nâng cao chất lượng nông sản và bảo vệ môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Sở Nông nghiệp và PTNT:

- Chủ trì phối hợp với các huyện, thành, thị và đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực phân bón và tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ, sản xuất nông nghiệp tuần hoàn ở cấp tỉnh: Luật Trồng trọt; Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón, Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ; Thông tư số 16/2019/TT-BNNPTNT ngày 01/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 109/2018/NĐ-CP, Thông tư số 09/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/8/2019 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón; hiệu quả sử dụng phân hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, các mô hình sử dụng phân bón hữu cơ, các nguồn phân bón hữu cơ có chất lượng, hiệu quả...

- Chỉ đạo, hướng dẫn UBND các huyện, thành, thị và người dân ưu tiên sử dụng phân bón hữu cơ trong sản xuất để thúc đẩy sản xuất sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn góp phần cải thiện chất lượng nông sản, nâng cao hiệu quả của sản xuất; hướng dẫn xử lý, chế biến, ủ phân compost từ các nguồn chất thải của các cơ sở chăn nuôi, các nguồn nguyên liệu từ trồng trọt sẵn có trên địa bàn tỉnh để trở thành phân hữu cơ đảm bảo chất lượng theo quy định.

- Rà soát, xây dựng kế hoạch nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, chuỗi sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 28 tháng 02 năm 2020. Trước mặt, chỉ đạo các huyện, thành, thị quyết liệt triển khai ngay trong vụ Xuân năm 2020.

- Vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phân bón hữu cơ trên địa bàn tỉnh có cơ chế bán hàng "chậm trả" cho nông dân trên địa bàn tỉnh để tăng cường đưa phân bón hữu cơ vào sản xuất nông nghiệp.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị, xây dựng các mô hình, tăng cường tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng phân bón cân đối, an toàn và hiệu quả; nghiên cứu, ứng dụng các sản phẩm phân bón hữu cơ hiệu quả, chất lượng cao gắn liền với nguồn nguyên liệu sẵn có của tỉnh nhằm cung cấp sản phẩm phân bón hữu cơ tại chỗ, giá thành hợp lý góp phần phát triển bền vững sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng phân bón trên địa bàn tỉnh; phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, kinh doanh, sử dụng phân bón giả, phân bón kém chất lượng gây ảnh hướng xấu đến môi trường và gây bức xúc trong xã hội.

2. Sở Khoa học và Công nghệ: Tham mưu, ưu tiên đề xuất, phân bổ kinh phí cho các đề tài, dự án khoa học công nghệ về phát triển sản xuất, sử dụng phân bón hữu cơ, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, sản xuất nông nghiệp tuần hoàn trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường thu hút, tạo điều kiện thu hút đầu tư trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn, trong đó có các doanh nghiệp sản xuất phân bón hữu cơ đầu tư trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Trồng trọt, quản lý phân bón và các chủ trương, chính sách phát triển và sử dụng phân bón hữu cơ; xây dựng các chuyên mục, phóng sự, bài viết tuyên truyền các mô hình chuỗi liên kết sản xuất sử dụng phân bón hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn có hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

5. UBND các huyện, thành, thị:

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực phân bón ở cấp huyện.

- Chỉ đạo, hướng dẫn người dân đẩy mạnh sử dụng phân bón hữu cơ cho các cây trồng chủ lực (bưởi, chè, lúa chất lượng cao…), nhất là sử dụng có hiệu quả các nguồn phân hữu cơ tại các cơ sở chăn nuôi theo đúng quy trình; bổ sung, bố trí các mô hình, có giải pháp hỗ trợ sử dụng phân hữu cơ để nâng cao hiệu quả, năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động buôn bán, sử dụng phân bón tại địa phương, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, sử dụng phân bón giả, phân bón kém chất lượng gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và gây bức xúc trong xã hội.

6. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các hội viên trong các cấp Hội về thực hiện các chính sách, pháp luật liên quan đến phân bón nói chung và các tiêu chuẩn, quy định về phân bón hữu cơ nói riêng;  hiệu quả sử dụng phân bón hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, tích cực sử dụng phân bón hữu cơ trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt trên cây ăn quả, rau hoa; phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát vật tư nông nghiệp trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung trên./.

 

 

Nơi nhận

- Như trên;                                                              

- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);

- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c);

- CT, các PCT;

- CVP, PCVPTH;

- CVKTN;

- Lưu: VT, KT6.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(đã kí)

 

 

Nguyễn Thanh Hải

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn