Thứ Bảy, 7/12/2019
Công văn về việc tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại lúa chiêm xuân 2015 - 2016
Gửi bài In bài

UBND TỈNH PHÚ THỌ

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

         Số: 505/SNN-BVTV

V/v tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu
bệnh hại lúa Chiêm xuân 2015 - 2016

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Phú Thọ, ngày 22 tháng   4  năm 2016

  

 

       Kính gửi: UBND các huyện, thành, thị

 

Hiện nay, các trà lúa đang trong giai đoạn làm đòng - trỗ bông, đây là giai đoạn cây lúa rất mẫn cảm với các đối tượng sâu bệnh hại. Theo báo cáo của Chi cục Bảo vệ thực vật, các đối tượng sâu bệnh, đặc biệt là bệnh đạo ôn đã phát sinh và gây hại tại hầu hết các huyện; tỷ lệ hại phổ biến 0,2 - 1,2%, cao 2,1 - 6%, cục bộ 9,6 (Phù Ninh). Diện tích nhiễm 96,5 ha, chủ yếu nhiễm nhẹ. Ngoài ra, các đối tượng như bệnh khô vằn, sâu đục thân, rầy các loại, chuột, châu chấu tre,... đang gia tăng gây hại.

Thời gian từ nay đến ngày 25/5/2016 là thời kỳ cao điểm sâu bệnh gây hại trên lúa chiêm xuân. Đây là một trong những thời điểm có ý nghĩa quyết định đến năng suất, sản lượng cả vụ. Để chủ động phòng trừ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt nội dung sau:

1. Kiện toàn Ban chỉ đạo sản xuất, phân công cán bộ xuống địa bàn các xã, phường, thị trấn chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ khuyến nông cơ sở, cộng tác viên khuyến nông và nông dân tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phát hiện kịp thời và chỉ đạo phòng trừ triệt để các ổ sâu bệnh theo hướng dẫn, không để sâu bệnh lây lan, gây hại nặng. Đặc biệt không chủ quan, lơ là trong dịp nghỉ lễ 30/4, 01/5. Trước mắt cần tập trung phòng trừ bệnh đạo ôn; theo dõi chặt chẽ diễn biến sâu đục thân, bệnh khô vằn, rầy các loại, châu chấu tre,...

2. Tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh huyện, hệ thống loa truyền thanh xã, khu dân cư về tình hình sâu bệnh hại lúa chiêm xuân và hướng dẫn biện pháp phòng trừ.

3. Kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán thuốc BVTV trên địa bàn, đảm bảo cung ứng đủ các loại thuốc đặc hiệu, hướng dẫn nông dân sử dụng theo nguyên tắc 4 đúng, xử lý nghiêm các vi phạm trong kinh doanh và sử dụng thuốc BVTV.

Giám đốc Sở yêu cầu:

- Chi cục Bảo vệ thực vật thực hiện tốt công tác điều tra, dự tính, dự báo các đối tượng sâu bệnh hại, quy mô, thời điểm gây hại; kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo Sở, UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo phòng trừ đạt hiệu quả cao, đảm bảo an toàn cho sản xuất.

- Trung tâm Khuyến nông đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại lúa và cây trồng vụ chiêm xuân.

- Các phòng chuyên môn, các đơn vị trong ngành được giao chỉ đạo sản xuất phối hợp chặt chẽ với các huyện, thành, thị nắm bắt cụ thể tình hình sâu bệnh và chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung trên./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Ô. Thủy - PCT UBND tỉnh (báo cáo);

- VP: TU, HĐND, UBND tỉnh;

- GĐ, các PGĐ Sở;

- Các Phòng, đơn vị trong ngành (s/i);

- Website Sở;

- Lưu: VT, BVTV(24b).

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

Trần Tú Anh

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn