Thứ Bảy, 29/1/2022
Về việc tăng cường phòng, chống, diệt chuột bảo vệ mùa màng
Gửi bài In bài

UBND TỈNH PHÚ THỌ

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: 1795/SNN-BVTV

Về việc tăng cường phòng, chống, diệt chuột bảo vệ mùa màng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 17 tháng 10 năm 2016

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị

 

Theo báo cáo của Chi cục Bảo vệ thực vật, trong những năm gần đây, các địa phương trong tỉnh đã tích cực chỉ đạo triển khai diệt chuột, làm giảm đáng kể thiệt hại do chuột gây ra. Năm 2016, diện tích cây trồng bị chuột hại giảm nhưng vẫn còn ở mức cao (2.739,3 ha); một số diện tích bị hại nặng, giảm năng suất hoặc thất thu cục bộ là 41,5 ha (Năm 2015, diện tích cây trồng bị chuột hại là 5.741 ha; trong đó diện tích bị nặng là 19 ha).

Ngày 04/10/2016, Cục Bảo vệ thực vật có Công văn số 2194/BVTV-TV về việc tăng cường phòng, chống, diệt chuột bảo vệ mùa màng. Theo đó, Cục BVTV đề nghị các tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 09/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 485/CT-BNN-BVTV ngày 06/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về các biện pháp cấp bách diệt trừ chuột bảo vệ mùa màng.

Để hạn chế thiệt hại do chuột gây ra, bảo vệ an toàn cho sản xuất, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành, thị tiếp tục quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Xây dựng kế hoạch cho mỗi đợt đồng loạt ra quân diệt chuột của từng giai đoạn trong mỗi vụ và cả năm. Hỗ trợ kinh phí mua bẫy, bả diệt chuột sinh học, thuốc hóa học, tổ chức tập huấn, hướng dẫn, thông tin tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh về tác hại và các biện pháp kỹ thuật diệt chuột hiệu quả, đồng thời tổ chức ra quân diệt chuột.

2. Về thời điểm diệt chuột tập trung: Mỗi năm chỉ đạo từ 2 - 3 đợt diệt chuột với quy mô tập trung, đồng loạt vào cùng thời điểm (Khi đồng trắng sau thu hoạch vụ đông và lúc lúa đẻ nhánh ở vụ xuân và vụ mùa) để đạt hiệu quả cao nhất, mỗi đợt từ 5 - 7 ngày. Chú ý những diện tích ven đồi, ven kênh mương, đường lớn, gò đống, gần khu dân cư, ... hàng năm thường bị chuột phá hại nặng. Thời điểm cụ thể theo phát động của Sở Nông nghiệp và PTNT.

3. Chỉ đạo các phòng, ban, trạm chức năng, các xã, phường, thị trấn phối hợp các đoàn thể tích cực tuyên truyền, tổ chức diệt chuột thường xuyên bằng các biện pháp thích hợp, trong đó, coi trọng biện pháp thủ công. Ngoài ra, cần chỉ đạo kết hợp diệt chuột ngoài đồng, ven làng với diệt chuột trong các khu dân cư, khu đô thị, cụm công nghiệp, các hộ gia đình và khuyến khích phát triển đàn mèo.

4. Sở Nông nghiệp và PTNT giao Chi cục Bảo vệ thực vật:

- Xây dựng kế hoạch kinh phí diệt chuột hàng năm của đơn vị để tổ chức thực hiện các mô hình diệt chuột tập trung ở cấp tỉnh báo cáo Sở Tài chính trình UBND tỉnh phê duyệt. Đồng thời, chỉ đạo Trạm BVTV chủ trì, phối hợp các phòng, trạm chuyên môn, tham mưu giúp UBND các huyện, thành, thị xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, triển khai các đợt diệt chuột tập trung đạt hiệu quả.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc kinh doanh thuốc BVTV ở các địa phương. Phát hiện và xử lý nghiêm việc buôn bán, sử dụng thuốc diệt chuột ngoài danh mục, thuốc cấm sử dụng và các biện pháp diệt chuột gây nguy hiểm cho người, vật nuôi.

- Tổng hợp kết quả diệt chuột của các huyện, thành, thị trình Sở Nông nghiệp và PTNT để báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT theo quy định.

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành, thị quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung trên, báo cáo kết quả diệt chuột thường xuyên và từng đợt về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và PTNT theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- VP: TU, HĐND, UBND tỉnh (báo cáo);

- GĐ, các PGĐ Sở;

- Các Phòng, đơn vị trong ngành (s/i);

- Lưu: VT, BVTV (23 bản).

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký) 

 

 

Trần Tú Anh

 

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn