Thứ Tư, 19/12/2018
V/v tăng cường chỉ đạo diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ mùa - vụ đông 2017
Gửi bài In bài

UBND TỈNH PHÚ THỌ

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số:  770 /SNN-BVTV

V/v tăng cường chỉ đạo diệt chuột
bảo vệ sản xuất vụ mùa - vụ đông 2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Phú Thọ, ngày  28  tháng 6 năm 2017

       

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị.

 

Vụ xuân 2017, công tác chỉ đạo diệt chuột ở hầu hết địa phương trong tỉnh đã triển khai tốt, quy mô và mức độ hại đều giảm so với vụ xuân 2016. Tuy nhiên, chuột là loài sinh sản rất nhanh (sớm thành thục, đẻ nhiều lứa, mỗi lứa đẻ nhiều con). Theo quy luật và đặc điểm địa hình đồng ruộng của tỉnh, chuột tiếp tục sinh sản nhiều trong thời gian lúa xuân chín đến thu hoạch. Do đó, số lượng chuột tiếp tục được gia tăng, gây hại trên lúa mùa và các cây trồng khác trên đồng ruộng. Để kịp thời ngăn chặn thiệt hại do chuột gây ra, góp phần bảo vệ an toàn cho sản xuất nông nghiệp vụ mùa - vụ đông 2017, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành, thị thực hiện một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo phòng ban chuyên môn, đoàn thể, xã, phường, thị trấn triển khai tốt công tác diệt chuột, đặc biệt là đợt diệt chuột tập trung; tăng cường công tác vận động, tuyên truyền để công tác diệt chuột được duy trì thường xuyên, tổ chức diệt chuột diễn ra đồng loạt. Quan tâm hỗ trợ kinh phí diệt chuột (cả cấp huyện và cấp xã).

2. Về kỹ thuật và thời điểm: Cần diệt chuột thường xuyên bằng các biện pháp, trong đó coi trọng biện pháp sinh học, thủ công. Chú ý những diện tích ven đồi, ven kênh mương, đường lớn, gò đồng, gần khu dân cư, xung quanh trang trại chăn nuôi... hàng năm thường bị chuột phá hại nặng. Trong vụ mùa, vụ đông tổ chức 2 đợt diệt chuột tập trung, cụ thể:

- Đợt 1: Từ ngày 10/7/2017 đến ngày 30/7/2017(giai đoạn  lúa đẻ nhánh rộ), diệt chuột bằng bả sinh học, thuốc hóa học, ... có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam (Ví dụ: Sử dụng thuốc Ranpart 2%DS, Cat 0.25WP, Rat K 2% DP, Rat-kill 2% DP, ... trộn thành bả; mồi nhử là thóc luộc nứt vỏ chấu, gạo, khoai lang, mộng mạ, cua, ốc, tép, ... hoặc bả trộn sẵn Broma 0.005AB…).

- Đợt 2: Từ ngày 30/9/2017 đến ngày 20/10/2017 (Thời điểm thu hoạch xong lúa mùa sớm và triển khai cây vụ đông), diệt chuột bằng bả sinh học, thuốc hóa học trên những diện tích triển khai gieo trồng cây vụ đông, kết hợp biện pháp thủ công (Đánh bẫy, soi đèn, hun khói, ...) trên diện tích đã thu hoạch.

Lưu ý: Thu gom mồi bả dư thừa, xác chuột chết sau mỗi đợt diệt chuột để xử lý, tránh gây ô nhiễm môi trường. Cùng thời điểm diệt chuột ngoài đồng, tiến hành diệt chuột trong các khu dân cư, khu đô thị, cụm công nghiệp, các hộ gia đình và khuyến khích phát triển đàn mèo để đạt hiệu quả cao nhất.

3. Báo cáo kết quả diệt chuột từng đợt (Theo mẫu đính kèm) về Sở Nông nghiệp và PTNT và Chi cục Bảo vệ thực vật để tổng hợp, thời gian báo cáo: Đợt 1, chậm nhất ngày 05/8/2017; Đợt 2, chậm nhất ngày 25/10/2017.

Giám đốc Sở giao Chi cục Bảo vệ thực vật:

- Chỉ đạo Trạm BVTV phối hợp các phòng, trạm chuyên môn, tham mưu UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo, triển khai các đợt diệt chuột tập trung đạt hiệu quả. Phối hợp tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn biện pháp kỹ thuật.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc kinh doanh thuốc BVTV ở các địa phương. Xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, sử dụng thuốc ngoài danh mục, thuốc cấm sử dụng và các biện pháp diệt chuột gây nguy hiểm cho người, vật nuôi.

- Triển khai tốt các mô hình diệt chuột cấp tỉnh; Tổng hợp kết quả diệt chuột của các huyện, thành, thị trình Sở Nông nghiệp và PTNT để báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT theo quy định.

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành, thị quan tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung trên./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục BVTV;

- VP: TU, HĐND, UBND tỉnh;

- GĐ, PGĐ Sở (Ô. Anh);

- Phòng TT, TTKN, BVTV (s/i);

- Lưu: VT (20 bản).

 KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC(đã ký)

 

  

Trần Tú Anh

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn