Thứ Năm, 30/6/2022

Tìm kiếm điều tra sâu bệnh tỉnh

Điều tra sâu bệnh huyện

Tiêu đề Huyện Năm Tháng Tuần Từ ngày Đến ngày
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 08 Yên Lập 2022 2 8 21/02/2022 27/02/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 08 Phú Thọ 2022 2 8 21/02/2022 27/02/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 08 Tam Nông 2022 2 8 21/02/2022 27/02/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 08 Tân Sơn 2022 2 8 21/02/2022 27/02/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 8 Thanh Thủy 2022 2 8 21/02/2022 27/02/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 08 Thanh Ba 2022 2 8 21/02/2022 27/02/2022
kết quả điều tra sâu bệnh kì 08 Cẩm Khê 2022 2 8 21/02/2022 27/02/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 07 Lâm Thao 2022 2 7 14/02/2022 20/02/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 7 Thanh Thủy 2022 2 7 14/02/2022 20/02/2022
kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 07 Cẩm Khê 2022 2 7 14/02/2022 20/02/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 07 Tam Nông 2022 2 7 14/02/2022 20/02/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 07 Thanh Ba 2022 2 7 14/02/2022 20/02/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh trạm Việt Trì tuần 7 Việt Trì 2022 2 7 14/02/2022 20/02/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 07 Phú Thọ 2022 2 7 14/02/2022 20/02/2022
Kết quả Điều tra sâu bệnh kỳ 7 Thanh Sơn 2022 2 7 14/02/2022 20/02/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 07 Tân Sơn 2022 2 7 14/02/2022 20/02/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 07 Yên Lập 2022 2 7 14/02/2022 20/02/2022
Kết quả điều tra tình hình SVGH kỳ 07 Đoan Hùng 2022 2 7 14/02/2022 20/02/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 07 Phù Ninh 2022 2 7 14/02/2022 20/02/2022
Báo cáo kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 07 Hạ Hòa 2022 2 7 14/02/2022 20/02/2022