Thứ Năm, 30/6/2022

Tìm kiếm điều tra sâu bệnh tỉnh

Điều tra sâu bệnh huyện

Tiêu đề Huyện Năm Tháng Tuần Từ ngày Đến ngày
kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 06 Cẩm Khê 2022 2 6 07/02/2022 13/02/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 06 Phù Ninh 2022 2 6 07/02/2022 13/02/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 6 Thanh Thủy 2022 2 6 07/02/2022 13/02/2022
Kết quả Điều tra sâu bệnh kỳ 06 Thanh Sơn 2022 2 6 07/02/2022 13/02/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 06 Thanh Ba 2022 2 6 07/02/2022 13/02/2022
Kết quả điều tra tình hình SVGH kỳ 06 Đoan Hùng 2022 2 6 07/02/2022 13/02/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 06 Lâm Thao 2022 2 6 07/02/2022 13/02/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 06 Tân Sơn 2022 2 6 07/02/2022 13/02/2022
Báo cáo kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 06 Hạ Hòa 2022 2 6 07/02/2022 13/02/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 6 Yên Lập 2022 2 6 07/02/2022 13/02/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 6 Việt Trì 2022 2 6 07/02/2022 13/02/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 06 Tam Nông 2022 2 6 07/02/2022 13/02/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 6 Phú Thọ 2022 2 6 07/02/2022 13/02/2022
Kết quả Điều tra sâu bệnh kỳ 05 Thanh Sơn 2022 2 5 31/01/2022 06/02/2022
Báo cáo tình thình sinh vật gây hại cây trồng kì 05 Thanh Ba 2022 2 5 31/01/2022 06/02/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 05 Tân Sơn 2022 2 5 31/01/2022 06/02/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 05 Yên Lập 2022 2 5 31/01/2022 06/02/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh trạm Việt Trì tuần 5 Việt Trì 2022 2 5 31/01/2022 06/02/2022
Kết quả điều tra tình hình SVGH kỳ 05 Đoan Hùng 2022 2 5 31/01/2022 06/02/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 05 Phú Thọ 2022 2 5 31/01/2022 06/02/2022