Thứ Năm, 30/6/2022

Tìm kiếm điều tra sâu bệnh tỉnh

Điều tra sâu bệnh huyện

Tiêu đề Huyện Năm Tháng Tuần Từ ngày Đến ngày
Kết quả điều kỳ 5 Thanh Thủy 2022 2 5 31/01/2022 06/02/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 05 Lâm Thao 2022 2 5 31/01/2022 06/02/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 05 Tam Nông 2022 2 5 31/01/2022 06/02/2022
kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 05 Cẩm Khê 2022 2 5 31/01/2022 06/02/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 05 Phù Ninh 2022 2 5 31/01/2022 06/02/2022
Báo cáo kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 05 Hạ Hòa 2022 2 5 31/01/2022 06/02/2022
Báo cáo kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 04 Hạ Hòa 2022 1 4 24/01/2022 30/01/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 04 Yên Lập 2022 1 4 24/01/2022 30/01/2022
Kết quả Điều tra sâu bệnh kỳ 04 Thanh Sơn 2022 1 4 24/01/2022 30/01/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 04 Phù Ninh 2022 1 4 24/01/2022 30/01/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 04 Thanh Ba 2022 1 4 24/01/2022 30/01/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 4 Thanh Thủy 2022 1 4 24/01/2022 30/01/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 04 Phú Thọ 2022 1 4 24/01/2022 30/01/2022
kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 04 Cẩm Khê 2022 1 4 24/01/2022 30/01/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 04 Lâm Thao 2022 1 4 24/01/2022 30/01/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 4 Việt Trì 2022 1 4 24/01/2022 30/01/2022
Kết quả điều tra tình hình SVGH kỳ 04 Đoan Hùng 2022 1 4 24/01/2022 30/01/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 04 Tân Sơn 2022 1 4 24/01/2022 30/01/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 04 Tam Nông 2022 1 4 24/01/2022 30/01/2022
Kết quả Điều tra sâu bệnh kỳ 03 Thanh Sơn 2022 1 3 17/01/2022 23/01/2022