Thứ Năm, 30/6/2022

Tìm kiếm điều tra sâu bệnh tỉnh

Điều tra sâu bệnh huyện

Tiêu đề Huyện Năm Tháng Tuần Từ ngày Đến ngày
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 02 Lâm Thao 2022 1 2 10/01/2022 16/01/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 02 Tân Sơn 2022 1 2 10/01/2022 16/01/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 02 Phú Thọ 2022 1 2 10/01/2022 16/01/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 02 Phù Ninh 2022 1 2 10/01/2022 16/01/2022
Kết quả điều SVGH kỳ 02 Đoan Hùng 2022 1 2 10/01/2022 16/01/2022
Báo cáo kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 01 Hạ Hòa 2022 1 1 03/01/2022 09/01/2022
kết quả điều tra tuần 1 Phú Thọ 2022 1 1 03/01/2022 09/01/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 01 Phù Ninh 2022 1 1 03/01/2022 09/01/2022
kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 01 Cẩm Khê 2022 1 1 03/01/2022 09/01/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 01 Lâm Thao 2022 1 1 03/01/2022 09/01/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 01 Tam Nông 2022 1 1 03/01/2022 09/01/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 1 Việt Trì 2022 1 1 03/01/2022 09/01/2022
Kết quả điều tra tình hình SVGH kỳ 01 Đoan Hùng 2022 1 1 03/01/2022 09/01/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 01 Yên Lập 2022 1 1 03/01/2022 09/01/2022
Kết quả Điều tra sâu bệnh kỳ 01 Thanh Sơn 2022 1 1 03/01/2022 09/01/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 01 Tân Sơn 2022 1 1 03/01/2022 09/01/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 01 Thanh Ba 2022 1 1 03/01/2022 09/01/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 52 Tân Sơn 2021 12 52 27/12/2021 02/01/2022
Kết quả điều tra tình hình SVGH kỳ 52 Đoan Hùng 2021 12 52 27/12/2021 02/01/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 52 Phú Thọ 2021 12 52 27/12/2021 02/01/2022