Thứ Năm, 30/6/2022

Tìm kiếm điều tra sâu bệnh tỉnh

Điều tra sâu bệnh huyện

Tiêu đề Huyện Năm Tháng Tuần Từ ngày Đến ngày
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 51 Phù Ninh 2021 12 51 20/12/2021 26/12/2021
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 51 Tam Nông 2021 12 51 20/12/2021 26/12/2021
Kết quả Điều tra sâu bệnh kỳ 51 Thanh Sơn 2021 12 51 20/12/2021 26/12/2021
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 50 Yên Lập 2021 12 50 13/12/2021 19/12/2021
Kết quả điều tra tình hình SVGH kỳ 50 Đoan Hùng 2021 12 50 13/12/2021 19/12/2021
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 50 Phú Thọ 2021 12 50 13/12/2021 19/12/2021
Báo cáo kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 50 trạm Hạ Hòa Hạ Hòa 2021 12 50 13/12/2021 19/12/2021
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 50 Thanh Thủy 2021 12 50 13/12/2021 19/12/2021
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 50 Lâm Thao 2021 12 50 13/12/2021 19/12/2021
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 50 Tam Nông 2021 12 50 13/12/2021 19/12/2021
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 50 Phù Ninh 2021 12 50 13/12/2021 19/12/2021
Kết quả Điều tra sâu bệnh kỳ 50 Thanh Sơn 2021 12 50 13/12/2021 19/12/2021
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 50 Việt Trì 2021 12 50 13/12/2021 19/12/2021
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 50 Tân Sơn 2021 12 50 13/12/2021 19/12/2021
kết quả điều tra sâu bệnh kì 50 Cẩm Khê 2021 12 50 13/12/2021 19/12/2021
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 50 Thanh Ba 2021 12 50 13/12/2021 19/12/2021
Báo cáo kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 49 Hạ Hòa 2021 12 49 06/12/2021 12/12/2021
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 49 Việt Trì 2021 12 49 06/12/2021 12/12/2021
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 49 Phú Thọ 2021 12 49 06/12/2021 12/12/2021
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 49 Tam Nông 2021 12 49 06/12/2021 12/12/2021