Thứ Sáu, 8/12/2023
Hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ sâu hại lúa trong điều kiện thời tiết bất thuận
Gửi bài In bài
Bí thư Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp kiểm tra, đôn đốc công tác phòng trừ sâu bệnh hại lúa mùa 2015

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT PHÚ THỌ

CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT


Số: 224 /BVTV-KT

V/v hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ

sâu hại lúa trong điều kiện thời tiết bất thuận

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

         Phú Thọ, ngày 01 tháng 8 năm 2015

Kính gửi: UBND các huyện, thành, thị

Từ ngày 30/7/2015, các địa phương trên toàn tỉnh đã chỉ đạo nông dân phun thuốc phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ và sâu đục thân 2 chấm trên trà lúa mùa sớm. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết có mưa liên tục và kéo dài từ 29/7/2015 đến nay, nên tiến độ phun thuốc rất chậm. Đến ngày 01/8/2015, diện tích đã phun trừ được 3.903 ha/17.200 ha dự kiến (Bằng 22,7%). Nhiều diện tích đã phun thuốc, nhưng do mật độ sâu quá cao, phun xong gặp mưa nên mật độ sâu còn lại trên đồng ruộng vẫn cao vượt ngưỡng.

Theo dự báo, trong vài ngày tới, trời còn tiếp tục mưa, rất khó khăn cho việc phun thuốc. Để phòng trừ có hiệu quả sâu cuốn lá nhỏ và sâu đục thân 2 chấm, đảm bảo an toàn cho sản xuất lúa vụ mùa 2015 trong điều kiện thời tiết bất thuận như hiện nay, Chi cục Bảo vệ thực vật hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân như sau:

1. Thời điểm phòng trừ:

Đề nghị UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện, tổ khuyến nông các xã, phường, thị trấn tiếp tục hướng dẫn nông dân tranh thủ thời điểm tạnh ráo trong ngày là tổ chức phun thuốc ngay. Thời gian phun thuốc trà sớm có thể kéo dài đến ngày 07/8/2015 (Khi sâu cuốn lá nhỏ ở tuổi 3, 4), trà trung vẫn giữ nguyên thời gian phun thuốc từ ngày 03/8 - 07/8/2015.

2. Loại thuốc sử dụng và kỹ thuật pha:

Cần sử dụng hỗn hợp thuốc để phun: Hỗn hợp 01 trong các loại thuốc tiếp xúc mạnh như: Victory 585EC, Nicata 95 SP, Wavotox 585EC, Clever 300WG, Dylan 10WG,... với 01 trong các loại thuốc nội hấp, lưu dẫn mạnh như: Rigell 800WG, Finico 800WG, Regent 800 WG, Regrant 800 WG...

Về nồng độ thuốc pha: Có thể tăng nồng độ lên 1,2 -1,5 lần so với hướng dẫn ghi trên vỏ bao bì để tăng hiệu lực của thuốc.

          Vậy, Chi cục Bảo vệ thực vật đề nghị UBND các huyện, thanh, thị quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt nội dung trên./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Cục BVTV, Trung tâm BVTV phía bắc (Báo cáo);

- GĐ, các PGĐ Sở (Báo cáo);

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (Phối hợp);

- Lãnh đạo Chi cục;

- Các phòng, trạm thuộc Chi cục;

- Lưu: VT, KT.

CHI CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Phan Văn Đạo

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn