Thứ Ba, 30/11/2021
Bao cao ket qua cong tac thang 7 N2011
Gửi bài In bài

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 07 - NĂM 2011

 
I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THÁNG 07/2011:

1. Diện tích gieo trồng, tình hình sâu bệnh:

a, Diện tích gieo trồng: Lúa mùa sớm: Diện tích: 9.577 ha: GĐST: Đẻ nhánh. Lúa mùa trung: Diện tích: 19.333,6 ha: GĐST: Đang cấy - Bén rễ - hồi xanh. Mạ mùa: Lượng giống đã gieo 1.500,4 tấn. Cây chè: Diện tích: 15.600 ha; GĐST: Phát triển búp - thu hoạch. Cây cao su: Diện tích 107 ha; GĐST: Phát triển thân lá. Cây rừng: Diện tích rừng trồng tập trung: 3.409,2 ha.

b, Nhận xét tình hình sâu bệnh:

Trên lúa: Ốc bươu vàng, sâu cuốn lá nhỏ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Chuột, bệnh sinh lý, rầy các loại, châu chấu gây hại nhẹ.

Trên cây chè: Bọ xít muỗi, bọ cánh tơ hại nhẹ đến trung bình. Rầy xanh, nhện đỏ, bệnh đốm nâu, bệnh đốm xám gây hại nhẹ.

Trên cây ăn quả: Sâu vẽ bùa hại nhẹ trên cây bưởi.

 Trên cây rừng: Sâu ăn lá hại nhẹ trên cây keo, bạch đàn. Sâu xanh hại trung bình đến nặng trên cây bồ đề tại huyện Tân Sơn.

2. Kết quả chỉ đạo, thực hiện:

- Chỉ đạo các trạm BVTV huyện, thành, thị thực hiện 4 kỳ điều tra sâu bệnh trên các đối tượng cây trồng, tổng hợp kết quả và ban hành 04 thông báo sâu bệnh kỳ gửi Trung tâm BVTV phía bắc, Cục BVTV, Phòng Trồng trọt Sở và các đơn vị liên quan theo quy định.

-  Ban hành 01 thông báo tình hình ốc bươu vàng và bệnh sinh lý hại lúa cần phòng trừ trong tháng 7/2011.

- Tổ chức tổng điều tra sâu bệnh đầu vụ  từ ngày 18 - 19/7/2011. Tổng hợp ra văn bản chỉ đạo phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ vào đầu tháng 8/2011.

- Điều tra sâu hại rừng, tổng hợp ban hành 01 thông báo tình hình sâu xanh hại lá bồ đề tại huyện Tân Sơn. Chỉ đạo các xã thực hiện biện pháp thủ công như đào bắt nhộng, đốt 260 bẫy đèn trong 3 đêm bắt được 42,9 kg trưởng thành. Thử nghiệm hiệu lực 03 loại thuốc trừ sâu xanh (Neretox 95WP, VBT USA, Chief 520 WP). Kết quả:  Sau 2 ngày phun thuốc tất cả các thuốc đều đạt hiệu lực trên 90%. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện và biện pháp tiếp tục chỉ đạo phòng trừ sâu hại bồ đề tại huyện Tân Sơn.

- Tháng 7 thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo Quyết định số 923/QĐ-UBND ngày 23/3/2011 của UBND tỉnh Phú Thọ đạt 9.530.000 đồng.

3. Chương trình IPM - KHCN:  

- Diện tích áp dụng SRI: Tổng diện tích áp dụng SRI là 4.987 ha / 6.000 ha KH = 83,1% KH.  đã có 9/13 mô hình điểm chỉ đạo bón phân thúc đẻ.

- Cánh đồng 6 tấn: Kết quả 12/13 huyện đã triển khai, tổng diện tích mô hình là 240 ha; 08/12 mô hình đã chỉ đạo bón phân thúc đẻ.

- Mô hình HTX dịch vụ: Kết quả 10/13 huyện đã triển khai, cụ thể:

+ Mô hình làm đất tập trung, dịch vụ BVTV (kỹ thuật và phun thuốc), giống, phân bón: Yên Lập.

+ Mô hình làm đất tập trung và dịch vụ BVTV (kỹ thuật và phun thuốc) gồm các huyện: Lâm Thao, Việt Trì, Thanh Thủy, Thanh Sơn, Cẩm Khê, Đoan Hùng.

+ Mô hình dịch vụ BVTV (kỹ thuật và phun thuốc) gồm các huyện: Phú Thọ, Thanh Ba, Tam Nông.

- Mô hình sắn: Tổng diện tích 11,72 ha. Tiếp tục theo dõi tại Cẩm Khê, Hạ Hòa, Đoan Hùng, Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập. Chỉ đạo bón thúc phân lần 2 tại mô hình của huyện Cẩm Khê.

 - Mô hình thuốc trừ cỏ trừ cỏ lồng vực FENRIM 18.5 WP:  Phối hợp với Công ty CP BVTV 1 Trung ương triển khai các mô hình thuốc trừ cỏ lồng vực. Kết quả 10/13 huyện đã triển khai phun thuốc, tổng diện tích mô hình là 282 ha.

- Khảo nghiệm thuốc: Làm báo cáo 18 loại thuốc khảo nghiệm đã thực hiện.

- Dự án rau VECO xã Tân Đức: Họp thành lập Uỷ ban điều phối địa phương (LCC): Tổng số 16 người tham gia đại diện cho cơ quan quản lý, người sản xuất và người tiêu dùng. Thiết lập cửa hàng cung ứng vật tư tại xã Tân Đức, xây dựng quy chế cửa hàng. Khảo sát lựa chọn hộ tham gia nhóm sản xuất RAT, Lập danh sách và vẽ bản đồ, lấy mẫu đất, nước. Xây dụng kế hoạch sản xuất cho nhóm. Đánh giá hiện trạng 4 cửa hàng đã có ở các chợ: Chợ Trung tâm, Nông Trang, Minh Phương, Ván ép, nâng cấp các cửa hàng trên.

- CLB sinh kế cộng đồng: Tiếp tục phát vay cho 01 câu lạc bộ sinh kế cộng đồng phát triển sản xuất (CLB xã Văn Miếu).

4. Công tác Kiểm dịch thực vật:

- Điều tra 4 kỳ sâu bệnh trên lúa sau nhập khẩu, giai đoạn mạ - hồi xanh; 10 ha rau các loại giai phát triển thân lá - thu hoạch tại Việt Trì. Chưa phát hiện đối tượng KDTV của Việt Nam.

- Điều tra sinh vật hại đối với 38,559 tấn nông sản trong kho (34,059 tấn thóc; 1 tấn TAGS; 3,5 tấn gạo các loại) của 07 cá nhân, đơn vị các huyện Hạ Hoà (3), TP Việt Trì (4). Trong đó kiểm tra thủ tục KDTV của 03 cá nhân, đơn vị huyện Hạ Hoà. Qua kiểm tra chưa phát hiện đối tượng KDTV của Việt Nam, các lô hàng đủ giấy tờ, thủ tục theo quy định.

- Viết báo cáo sinh vật hại cây trồng sau nhập khẩu tháng 07 gửi Trung tâm KDTV sau nhập khẩu I - Hà Nội theo quy định.

5. Công tác Thanh tra Chi cục:

- Kiểm tra buôn bán thuốc BVTV được 44 hộ; phát hiện 02 hộ vi phạm, cụ thể: Yên Lập 03 hộ; Tam Nông 03 hộ; Thanh Thủy 02 hộ; Phù Ninh 05 hộ; Lâm Thao 04 hộ; Tân Sơn 02 hộ; Cẩm khê 02 hộ; Việt Trì 02 hộ; Phú Thọ 02 hộ;  Hạ Hòa 02 hộ; Đoan Hùng 02 hộ; Phú Thọ 04 hộ; Hạ Hòa 04 hộ; Thanh Sơn 07 hộ, trong đó vi phạm 02 hộ (không có chứng chỉ hành nghề, bán ở chợ), Thanh tra Chi cục phạt 500.000 đồng.

- Kiểm tra sử dụng thuốc BVTV được 28 hộ (Tam Nông 05 hộ, Thanh Ba 05 hộ, Thị xã Phú Thọ 18 hộ), các hộ sử dụng đúng.

- Thẩm định 06 hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề theo cơ chế "Một cửa", trong đó: Gia hạn: 04 chứng chỉ, cấp mới: 02 chứng chỉ.

- Hoàn thành nhập danh mục thuốc, danh sách đại lý không tham gia tập huấn bổ sung năm 2011 trên mạng.

6. Tuyên truyền, tập huấn:

- 11/13 trạm BVTV huyện, thành, thị tập huấn kỹ thuật được 43 buổi cho 2.518 lượt cán bộ khuyến nông cơ sở và bà con nông dân. In 200 bản tài liệu và hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ sâu hại bồ đề bằng biện pháp thủ công.

- Phối hợp Đài PTTH tỉnh xây dựng, phát 2 tin phóng sự về tình hình sâu hại bồ đề tại huyện Tân Sơn và tin phóng sự tình hình OBV và bệnh sinh lý hại lúa mùa.

7. Công tác khác:

- Cử cán bộ tham gia tập huấn nghiệp vụ vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản tổ chức tại Việt Trì;

- Tổng hợp phiếu điều tra thực trạng hệ thống quản lý chất lượng nông lâm  - thủy sản gửi Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản.

- Cử 01 cán bộ tham gia tập huấn về tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam ISO 9001:2008 cho cơ quan hành chính Nhà nước tại Hải Phòng.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn