Thứ Sáu, 3/12/2021
ke hoach cong tac thang 4
Gửi bài In bài

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÁNG  4  - NĂM 2011

 I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Tập trung lực lượng, tổ chức điều tra, giám sát chặt chẽ các đối tượng sâu bệnh, ra thông báo chỉ đạo phòng trừ theo quy định; Chú ý các đối tượng: Bệnh đạo ôn, bệnh sinh lý, chuột, rầy các loại. Kiểm tra, theo dõi các ổ châu chấu trên tre, mai, luồng, trên ngô đã phát sinh trong năm 2010.

2. Phân công cán bộ phụ trách các xã chỉ đạo chăm sóc, điều tiết nước, bón đón đòng cho lúa theo kỹ thuật SRI, lưu ý chăm sóc các mô hình để đảm bảo số dảnh hữu hiệu. Phối hợp các ban ngành ở huyện, các xã, phường tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật SRI, phương pháp điều tra phát hiện và phòng trừ sâu bệnh cho CBKNCS và nông dân.

Xúc tiến triển khai thử nghiệm các tổ, HTX dịch vụ BVTV để đánh giá mở rộng thời gian tới.

3. Triển khai các mô hình trình diễn diện rộng: Trồng, chăm sóc sắn cao sản (Thanh Sơn, Cẩm Khê: 5 ha/MH; Tân Sơn, Yên Lập, Đoan Hùng, Hạ Hòa: 1 ha/MH); Chỉ đạo chăm sóc mô hình ngô nếp (Việt Trì); Tiếp tục tìm điểm triển khai 01 mô hình trồng rừng thâm canh và rừng cây gỗ lớn (3 - 5 ha/MH).

4. Phối hợp triển khai lớp tập huấn bổ sung năm 2011 cho các đại lý. Thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng, thông tin quảng cáo, hội thảo thuốc BVTV trên địa bàn; Chú ý các loại thuốc trên cây chè, rau. Phối hợp Trạm Kiểm dịch điều tra sâu bệnh trên giống cây trồng nhập nội.

5. Hoạt động Dự án, KHCN:

- Dự án SRI: Phối hợp triển khai các hoạt động Dự án đã được phê duyệt.

- Dự án RAT Tân Đức: Phối hợp xây dựng và ký thỏa thuận dự án.

- Dự án CLB sinh kế cộng đồng (7 huyện): Giải ngân cho các CLB đã nộp tiền và có kế hoạch năm 2011; Tiếp tục đôn đốc thu nợ của các CLB còn thiếu (Hoạt động nợ lại của tháng 3).

II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính Tổ chức:

- Duy trì các công việc thường xuyên: Văn thư, kế toán, phục vụ; Lưu ý công tác bảo đảm an ninh và vệ sinh cơ quan. Báo cáo thanh quyết toán kinh phí quý I.

- Xây dựng kế hoạch, giám sát thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ và kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT về Kìm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; hàng tháng có báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

- Tham gia Lễ hội chè Đất tổ năm 2011 theo phân công.

2. Phòng Kỹ thuật:

- Tập trung lực lượng, phối hợp điều tra, giám sát chặt chẽ các đối tượng sâu bệnh, tổng hợp kết quả, ra thông báo chỉ đạo phòng trừ theo quy định; Chú ý các đối tượng bệnh đạo ôn, bệnh sinh lý, chuột, rầy các loại. Chỉ đạo kiểm tra, theo dõi các ổ châu chấu trên tre, mai, luồng, trên ngô đã phát sinh trong năm 2010.

- Chủ trì chỉ đạo chăm sóc, điều tiết nước, bón đón đòng cho lúa theo kỹ thuật SRI, lưu ý các mô hình để đảm bảo số dảnh hữu hiệu. Triển khai các hoạt động DA SRI theo kế hoạch được phê duyệt.

- Chủ trì biên soạn các tài liệu tập huấn; Triển khai công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật SRI (bón đón đòng), phương pháp điều tra phát hiện và phòng trừ sâu bệnh trên Đài PTTH tỉnh, Báo Phú Thọ.

Phân công cán bộ phối hợp với các Trạm BVTV huyện xúc tiến triển khai thử nghiệm các tổ, HTX dịch vụ BVTV để đánh giá mở rộng thời gian tới.

- Chỉ đạo triển khai trồng và chăm sóc mô hình sắn cao sản (Thanh Sơn, Cẩm Khê: 5 ha/MH; Tân Sơn, Yên Lập, Đoan Hùng, Hạ Hòa: 1 ha/MH); Tiếp tục tìm điểm triển khai 01 mô hình trồng rừng thâm canh và rừng cây gỗ lớn (3 - 5 ha/MH). Triển khai, theo dõi 6 MH phân bón lá Pomior, 02 MH thuốc trừ cỏ lồng vực; Tiếp tục thu nợ MH Khoai tây.

Chăm sóc cây trồng trong nhà lưới; Kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật thông tin của các bộ phận trên trang Web. Tham gia Lễ hội chè Đất tổ theo phân công.

3. Thanh tra Chi cục:

- Triển khai các lớp tập huấn bổ sung định kỳ cho các đại lý năm 2011, tập trung các vấn đề còn hạn chế trong quản lý kinh doanh và cam kết bảo vệ môi trường của các đại lý.

- Tổ chức thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng thuốc BVTV, lưu ý các loại thuốc trên chè, rau. Giám sát công tác thông tin, hội thảo, quảng cáo thuốc BVTV trên địa bàn. 

- Thẩm định thủ tục, trình lãnh đạo cấp, ra hạn chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc BVTV theo các quy định.

4. Trạm KDTV:

- Điều tra, theo dõi cây trồng sau nhập khẩu theo quy định; Phối hợp thanh kiểm tra thị trường giống cây trồng nhập nội.

- Điều tra sinh vật hại kho, giám định mẫu, ra thông báo theo quy định.

- Chủ trì, chỉ đạo chăm sóc mô hình ngô nếp (Việt Trì); Tổng hợp kế hoạch DA RAT Tân Đức trình VECO phê duyệt; tham gia các hoạt động khác theo phân công.

III/ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN:

- Hướng dẫn chăm sóc lúa theo kỹ thuật SRI; Thông báo tình hình sâu bệnh tháng 4 và biện pháp phòng trừ.

- Hướng dẫn sử dụng 1 số loại thuốc kích thích, phân bón sinh học, thuốc BVTV mới cho các cây trồng.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn