Thứ Sáu, 3/12/2021
Ke hoach cong tac thang 6 N2011
Gửi bài In bài

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÁNG  6 - NĂM 2011

 

I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Tập trung lực lượng, tổ chức điều tra, giám sát chặt chẽ rầy các loại, bệnh khô vằn và các đối tượng khác như bệnh bạc lá, bọ xít, chuột, ... ra thông báo chỉ đạo phòng trừ theo quy định. Tiếp tục kiểm tra, theo dõi và chỉ đạo phòng trừ các ổ châu chấu trên tre, mai, luồng mới nở.

2. Chỉ đạo rút cạn nước cho lúa theo kỹ thuật SRI; Tổ chức Hội nghị đầu bờ đánh giá kết quả mô hình SRI và triển khai kế hoạch mở rộng SRI trong vụ mùa. Phối hợp các ban ngành ở huyện, các xã, phường tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật SRI để nông dân chủ động gieo tiết kiệm giống, cấy mạ non, cấy thưa theo đúng yêu cầu.

3. Điều tra, viết báo cáo đánh giá cuối vụ tỷ lệ thiệt hại do sâu bệnh trên các giống, các trà làm cơ sở cho việc chỉ đạo tiếp theo.

4. Giao mỗi Trạm bàn với huyện, xã triển khai ít nhất 01 mô hình tổng hợp diện rộng 10 - 30 ha “Cánh đồng 6 tấn”, tại đó áp dụng: Giống lúa mới, kỹ thuật SRI, cơ giới trong khâu làm đất, thu hoạch, dịch vụ tập trung về BVTV,... để đánh giá mở rộng trong các năm sau. Tiếp tục xây dựng mô hình tổ, HTX dịch vụ (Làm đất, BVTV, thu hoạch,...) theo quyết định phân công của Sở Nông nghiệp và PTNT. Chỉ đạo bón thúc đợt 2 các mô hình sắn cao sản.

5. Thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng, thông tin quảng cáo, hội thảo thuốc BVTV trên địa bàn; Chú ý các loại thuốc trừ cỏ lúa vụ mùa và thuốc trên cây chè, rau. Phối hợp Trạm Kiểm dịch thanh kiểm tra giống cây trồng nhập nội.

6. Hoạt động Dự án, KHCN:

- Dự án SRI: Tổ chức HNĐB, viết báo cáo đánh giá kết quả, thanh quyết toán vụ xuân. Triển khai kế hoạch vụ mùa đảm bảo tiến độ.

- Dự án RAT Tân Đức: Phối hợp triển khai các hoạt động theo phê duyệt.

- Dự án CLB sinh kế cộng đồng (7 huyện): Tiếp tục đôn đốc thu nợ của các CLB còn thiếu; Kiểm tra việc giải ngân của các CLB đã nhận tiền.

II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính Tổ chức:

- Duy trì các công việc thường xuyên: Văn thư, kế toán, phục vụ; Lưu ý công tác bảo đảm an ninh và vệ sinh cơ quan.

- Báo cáo, thanh quyết toán các nguồn kinh phí quý 2 và 6 tháng đầu năm. Giám sát thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ và kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Làm thủ tục xin kinh phí phòng trừ châu chấu; Xin bổ sung kinh phí cho số cán bộ mới được bổ sung (Chuyển từ Trung tâm giống về).

- Phối hợp thông tin, hướng dẫn cho đợt xét tuyển viên chức của Chi cục theo kế hoạch của Sở. Phối hợp tổ chức khóa đào tạo giảng viên cho dự án chè ADB (Hoạt động nợ lại của tháng 5).

2. Phòng Kỹ thuật:

- Chỉ đạo điều tra, giám sát chặt chẽ rầy các loại, bệnh khô vằn và các đối tượng khác như bệnh bạc lá, bọ xít, chuột, ... tổng hợp kết quả, ra thông báo chỉ đạo phòng trừ theo quy định. Tiếp tục chỉ đạo phòng trừ các ổ châu chấu trên tre, mai, luồng mới nở.

- Chỉ đạo rút cạn nước cho lúa theo kỹ thuật SRI; Chủ trỉ triển khai Hội nghị đầu bờ đánh giá kết quả mô hình SRI và giao kế hoạch mở rộng SRI trong vụ mùa. Chủ trì điều phối tập huấn, hướng dẫn, tuyên truyền kỹ thuật SRI để nông dân chủ động gieo tiết kiệm giống, cấy mạ non, cấy thưa theo đúng yêu cầu.

- Chỉ đạo điều tra, tổng hợp viết báo cáo đánh giá cuối vụ tỷ lệ thiệt hại do sâu bệnh trên các giống, các trà làm cở sở cho việc chỉ đạo tiếp theo.

- Phân công cán bộ phối hợp các Trạm triển khai ít nhất 01 mô hình tổng hợp diện rộng 10 - 30 ha “Cánh đồng 6 tấn” tại đó áp dụng: Giống lúa mới, kỹ thuật SRI, cơ giới trong khâu làm đất, thu hoạch, dịch vụ tập trung về BVTV,... để đánh giá mở rộng trong các năm sau. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng mô hình tổ, HTX dịch vụ (Làm đất, BVTV, thu hoạch,...) theo quyết định phân công của Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Chỉ đạo bón thúc đợt 2 cho mô hình sắn cao sản. Viết báo cáo, tổ chức HNĐB mô hình phân bón lá Pomior, mô hình thuốc trừ cỏ lồng vực; Tiếp tục đôn đốc thu nợ mô hình khoai tây; Kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật thông tin của các bộ phận trên trang Web; Đôn đốc triển khai các khảo nghiệm thuốc.

3. Thanh tra Chi cục:

- Tổ chức thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng thuốc BVTV; Lưu ý các điểm bán hàng ở chợ, các loại thuốc trừ cỏ trên lúa, thuốc trên chè, rau. Giám sát công tác thông tin, hội thảo, quảng cáo thuốc BVTV trên địa bàn. 

- Thẩm định thủ tục, trình lãnh đạo cấp, ra hạn chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc BVTV theo các quy định. Báo cáo kết quả công tác ký cam kết môi trường của các đại lý năm 2011.

- Hoàn thiện việc rà soát, cập nhật danh mục thuốc, danh sách các đại lý đang kinh doanh và thông báo các đại lý chứng chỉ đã hết hạn hoặc không đủ điều kiện ra hạn hoặc thôi không kinh doanh trên trang Web.

 4. Trạm KDTV:

- Phối hợp điều tra, viết báo cáo đánh giá thiệt hại do sâu bệnh trên giống lúa lai nhập khẩu theo quy định; Phối hợp thanh kiểm tra thị trường giống cây trồng nhập nội.

- Điều tra sinh vật hại kho, giám định mẫu, ra thông báo theo quy định.

- Triển khai các hoạt động DA RAT Tân Đức; tham gia các hoạt động khác theo phân công.

III/ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN:

- Kết quả mô hình SRI vụ xuân; Kỹ thuật phòng trừ rầy các loại, bệnh bạc lá.

- Hướng dẫn sử dụng 1 số loại thuốc kích thích, phân bón sinh học, thuốc BVTV mới cho các cây trồng.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn