Thứ Sáu, 22/9/2023
BC kết quả T11N09 (gs)
Gửi bài In bài

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 11 - NĂM 2009

 

 I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THÁNG 11/2009:

1. Kết quả theo dõi diễn biến sâu bệnh và công tác chỉ đạo:

a, Tình hình sâu bệnh:

- Trên rau: Sâu xanh, sâu khoang hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Bọ nhảy hại nhẹ đến trung bình. Các đối tượng: Rệp, sâu tơ, bệnh thối nhũn gây hại nhẹ.

- Trên ngô: Rệp cờ, bệnh khô vằn hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Chuột, bệnh đốm lá, châu chấu hại nhẹ đến trung bình. Các đối tượng: Sâu ăn lá, sâu đục thân gây hại nhẹ.

- Trên chè: Rầy xanh, bọ xít muỗi, bọ cánh tơ gây hại nhẹ đến trung bình. Nhện đỏ gây hại nhẹ.

- Trên cây ăn quả: Nhện lông nhung, bệnh thán thư hại nhẹ trên cây nhãn, vải. Rệp, sâu vẽ bùa, bệnh chảy gôm hại nhẹ trên cây bưởi. Bệnh thán thư hại nhẹ trên cây hồng.

- Trên cây lâm nghiệp: Bệnh khô cành, sâu ăn lá, mối gốc hại nhẹ trên cây keo, bạch đàn.

- Ngoài ra: Bệnh khô vằn, chuột hại nhẹ trên lúa muộn.

Diễn biến một số đối tượng sâu bệnh tháng 11/2009

 

Cây trồng

Đối tượng

Diện tích nhiễm (ha)

Diện tích PT (ha)

Tổng

Nhẹ

TB

Nặng

TH >70% NS

Tổng

Lần  1

Lần 2

Lúa

B. khô vằn

10,2

10,2

 

 

 

 

 

 

Chuột

20

20

 

 

 

 

 

 

Rau

Bọ  nhảy

63,6

60,6

3,3

 

 

85,5

85,5

 

Sâu xanh

57,6

42,8

12,6

2,2

 

24

24

 

Sâu tơ

25,5

25,5

 

 

 

36

36

 

Sâu khoang

32

16

8

8

 

 

 

 

Rệp

27

27

 

 

 

 

 

 

Thối nhũn

3,3

3,3

 

 

 

 

 

 

Ngô

Sâu ăn lá

102,3

102,3

 

 

 

66,2

66,6

 

Chuột

80,9

68,9

12

 

 

 

 

 

Rệp

1702,4

901

764,1

37,3

 

78,1

78,1

 

Sâu đục thân

192,7

192,7

 

 

 

 

 

 

Châu chấu

36

24

12

 

 

 

 

 

Bệnh đốm lá

637,4

594,4

43

 

 

 

 

 

B. khô vằn

1269,7

993,7

248

28

 

189,8

189,8

 

Chè

Rầy xanh

1478,7

1364,8

113,9

 

 

280

280

 

Bọ cánh tơ

800,9

665,2

135,7

 

 

 

 

 

Bọ xít muỗi

1296,8

1122,9

173,9

 

 

570,8

570,8

 

Nhện đỏ

65,3

65,3

 

 

 

 

 

 

b, Kết quả chỉ đạo:

- Chỉ đạo các Trạm BVTV huyện, thành, thị thực hiện 04 kỳ điều tra sâu bệnh trên lúa, rau, chè. Thực hiện 02 kỳ điều tra sâu bệnh trên cây ăn quả; 02 kỳ điều tra sâu bệnh trên cây lâm nghiệp. Tổng hợp gửi thông báo về Cục BVTV và Trung tâm BVTV phía Bắc, Sở Nông nghiệp và PTNT kịp thời và đúng quy định.

- Tổng hợp báo cáo thống kê về cây ăn quả, cây công nghiệp, cây lâm nghiệp gửi Cục BVTV. Tổng hợp kết quả nghiên cứu khoa học gửi Trung tâm BVTV phía Bắc. Liên hệ với các Trạm lựa chọn địa điểm đặt bẫy đèn theo kế hoạch. Xây dựng kế hoạch diệt chuột năm 2010.

2. Chương trình IPM - KHCN:

- Đề tài Hồng: Thực hiện 04 kỳ điều tra và theo dõi các thí nghiệm theo nội dung thuyết minh đã được phê duyệt. Tổng hợp số liệu viết báo cáo so sánh các vườn thí nghiệm. Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài đến 15/11/2009 theo công văn của Sở Khoa học - Công nghệ.

- Dự án SRI: Làm thủ tục thanh quyết toán và tổng hợp các báo cáo nghiên cứu, tổng kết. Xây dựng kế hoạch triển khai SRI năm 2010 gửi SRD và dự toán kinh phí đối ứng dự án năm 2010 trình UBND tỉnh.

3. Công tác Kiểm dịch thực vật:

- Điều tra sinh vật hại cây trồng sau nhập khẩu: Phối hợp huyện Thanh Thuỷ, Phù Ninh, Việt Trì, Lâm Thao điều tra 2.864 ha ngô NK4300, NK6654 ... giai đoạn trỗ cờ - phun râu. Qua điều tra phát hiện các đối tượng sinh vật hại thông thường, chưa phát hiện thấy đối tượng KDTV của Việt Nam.

- Điều tra sinh vật hại trong kho: Tham mưu cho Lãnh đạo Chi cục ra một công văn điều tra phân bố mọt đậu Mê-xi-cô; chỉ đạo, kết hợp các trạm BVTV huyện, thành, thị (phối hợp với trạm Lâm Thao, Thanh Thuỷ, TP Việt Trì, TX Phú Thọ) điều tra 6,848 tấn đậu đỗ các loại của 146 cá nhân, đơn vị (Việt Trì 18, Lâm Thao 6, Phù Ninh 13, Thanh Thủy 12, TX Phú Thọ 15, Thanh Sơn 11, Tam Nông 8, Thanh Ba 16, Tân Sơn 9, Yên Lập 8, Hạ Hoà 5, Cẩm Khê 13, Đoan Hùng 12). Phát hiện mọt Mê-xi-cô của 1 quầy hàng (8,5 kg đậu trắng Trung Quốc) tại chợ TX Phú Thọ. Đã lập biên bản và xử lý thuốc đảm bảo an toàn; Tổng hợp kết quả đợt điều tra phân bố, báo cáo lãnh đạo, các đơn vị liên quan theo quy định.

- Phối hợp Chi cục KDTV vùng V, các phòng ban liên quan, tổ chức lớp tập huấn về công tác KDTV nội địa cho 11 Chi cục trong vùng tại Phú Thọ.

- Viết báo cáo sinh vật hại cây trồng sau nhập khẩu tháng 11 gửi Trung tâm KDTV sau nhập khẩu I - Hà Nội theo quy định.

4. Thanh tra Chi cục:

- Thanh kiểm tra buôn bán thuốc BVTV tổng số được 46 hộ (Lâm Thao: 12 hộ; Tam nông: 08 hộ; Cẩm Khê: 02 hộ; Hạ Hòa: 03 hộ; Phù Ninh: 02 hộ; Thanh Thủy: 03 hộ; Đoan Hùng: 05 hộ; Tân Sơn: 02 hộ; Thanh Sơn: 03 hộ; Việt Trì: 04 hộ; Yên Lập: 02 hộ). Kết quả chưa phát hiện thấy các vi phạm

- Thanh Kiểm tra sử dụng thuốc trên cây rau, chè theo quy trình kiểm tra việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên cây trồng  được 59 hộ tại huyện Lâm Thao, Việt Trì, Đoan Hùng; Phát hiện 19 hộ vi phạm sử dụng thuốc sai nồng độ, liều lượng, không đảm bảo thời gian cách ly; Đã xử lý nhắc nhở.

- Làm việc với đoàn thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện luật khiếu nại, tố cáo. Kết luận của đoàn thanh tra, Chi cục thực hiện tốt luật khiếu nại, tố cáo năm 2009. Viết báo cáo tổng kết phổ biến giáo dục pháp luật năm 2009 gửi Thanh tra Sở.

- Kiểm tra tình trạng bao bì thuốc BVTV đã sử dụng còn vứt bừa bãi trên ruộng, đã nhắc nhở người sử dụng cần thu lại bao bì để xử lý tránh ô nhiễm môi trường.

- Tiếp tục rà soát thủ tục hành chính (đề án 30), báo cáo Sở Nông nghiệp & PTNT theo quy định.

5. Công tác tập huấn, tuyên truyền:

- Trạm Cẩm Khê tập huấn được 01 buổi về kỹ thuật cho 75 cán bộ khuyến nông cơ sở và bà con nông dân.

 - Gửi và đăng trên báo Phú Thọ 01 ảnh, 02 bài về đào tạo giảng viên; áp dụng SRI trong sản xuất. Gửi 01 bài đăng tạp chí nông nghiệp Phú Thọ quý IV.

6. Công tác khác:

- Cấp 07 chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật theo cơ chế "Một cửa", trong đó: Gia hạn 04, cấp mới 03.

- Cử 03 cán bộ tham gia lớp tập huấn về bệnh vàng lùn, lùn sọc đen do Cục BVTV tổ chức tại Thái  Bình. Tổ chức thực tập giáo trình về BVTV cho sinh viên Trường Đại học Hùng Vương. Triển khai làm khảo nghiệm 7 loại thuốc trừ sâu, bệnh trên cây ăn quả, cây chè. Phối hợp Trạm BVTV Thành phố Việt Trì tiếp tục huấn luyện lớp rau an toàn xã Minh Nông - TP. Việt Trì.

- Đoàn TN: Tham gia đại hội đại biểu đoàn TN Sở NN & PTNT Phú Thọ lần thứ V, nhiệm kỳ 2009 - 2012 theo kế hoạch và phân công của ban tổ chức.

II/ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG 11/2009: (Có biểu kèm theo).

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn