Thứ Bảy, 29/1/2022
Kế hoạch công tác tháng 2 năm 2010
Gửi bài In bài

I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Hoàn thiện điểm điều tra DTDB; Tổ chức điều tra, ra thông báo và chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên lúa và cây trồng vụ đông theo quy định; Chú ý các địa bàn đã nhiễm bệnh lùn sọc đen trên ngô. Hoàn thiện bẫy đèn, bàn bạc hợp đồng trách nhiệm bảo vệ, theo dõi và tiến hành đốt đèn phục vụ điều tra DTDB.

2. Phối hợp các ban ngành ở huyện, các xã, phường tổ chức tập huấn, chỉ đạo triển khai các mô hình SRI kết hợp trình diễn giống mới: Cấy mạ non, cấy thưa, giữ nước sau cấy, SỤC BÙN VÀ BÓN PHÂN SỚM.

3. Chỉ đạo, đôn đốc và giúp các cơ sở tổ chức chiến dịch diệt chuột bằng thuốc sinh học; Hướng dẫn phòng trừ ốc bươu vàng, bệnh sinh lý sau cấy.

4. Thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng, thông tin quảng cáo, hội thảo thuốc BVTV trên địa bàn; Chú ý các loại thuốc sử dụng trên cây rau, thuốc trừ cỏ.

5. Hoạt động Dự án, KHCN:

- Dự án CLB sinh kế cộng đồng (7 huyện): Đôn đốc các CLB thu nộp số tiền còn nợ; Hoàn thiện thủ tục ký chuyển giao và kế hoạch hoạt động năm 2010 để chuyển tiền.

- Dự án SRI: Chỉ đạo triển khai mô hình và các thí nghiệm đảm bảo theo kế hoạch đã được phê duyệt.

II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính Tổ chức:

- Duy trì các công việc thường xuyên: Văn thư, kế toán, phục vụ; Lưu ý giám sát việc cấm hút thuốc nơi công sở, vệ sinh trước TẾT và đảm bảo công tác an toàn trong dịp TẾT.

- Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán mới cho năm 2010, hướng dẫn chi tiêu, thanh toán đảm bảo theo đúng quy định.

- Sắp xếp, ký hợp đồng, phân công người hướng dẫn cán bộ mới tuyển dụng; Luân chuyển, sắp xếp cán bộ đảm bảo thực thi tốt công việc và quy hoạch cán bộ nguồn.

- Phối hợp đoàn thanh niên tổ chức trồng cây, trồng hoa tạo cảnh quan trong khuôn viên Chi cục.

2. Phòng Kỹ thuật:

- Rà soát điểm điều tra DTDB trên các cây trồng của các huyện; Chỉ đạo điều tra, tổng hợp số liệu, ra thông báo tình hình và biện pháp phòng trừ sâu bệnh trên lúa và cây trồng vụ đông theo quy định; Chú ý các địa bàn đã nhiễm bệnh lùn sọc đen trên ngô.

 - Chủ trì, phối hợp với các Trạm và đơn vị thi công hoàn thiện 4 điểm bẫy đèn; Hướng dẫn, tập huấn và hợp đồng trách nhiệm với người theo dõi, bảo vệ đảm bảo vận hành tốt hệ thống bẫy đèn.

- Chỉ đạo, kiểm tra triển khai các mô hình SRI kết hợp trình diễn giống mới, chú ý bố trí các thí nghiệm phục vụ cho HNĐB cuối vụ.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các huyện tổ chức chiến dịch diệt chuột bằng thuốc sinh học; Tiếp tục triển khai các khảo nghiệm thuốc BVTV đảm bảo tiến độ.

- Vệ sinh, tiến hành gieo trồng trong nhà lưới và vườn cây trồng nhập nội đảm bảo hiệu quả.

- Chủ trì, chỉ đạo triển khai các Dự án, đề tài KHCN:

+ DA SRI: Triển khai các hoạt động theo kế hoạch đã được phê duyệt đảm bảo tiến độ.

+ Đề tài tin học: Kiểm tra, đôn đốc các bộ phận cập nhật và đưa thông tin lên trang Web.

+ Đề tài Hồng: Tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở.

3. Thanh tra Chi cục:

- Triển khai đợt thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng thuốc BVTV trên các cây trồng đảm bảo VSATTP trong dịp tết; Phối hợp thanh tra thị trường giống nhập nội.

- Rà soát, hoàn thiện các điều kiện triển khai tập huấn bổ sung cho các đại lý. Cập nhật các văn bản pháp quy liên quan công tác quản lý thuốc lên trang Web.

4. Trạm KDTV:

- Chủ trì thanh kiểm tra thị trường giống cây trồng nhập nội; Thống kê diện tích và phối hợp điều tra sâu bệnh trên cây trồng sau nhập khẩu.

-  Điều tra sinh vật hại kho, giám định mẫu, ra thông báo theo quy định.

- Tham gia các hoạt động khác theo phân công.

5. Nhóm công tác Dự án, KHCN:

- Dự án CLB: Đôn đốc, hoàn thiện thu nộp tiền nợ của các CLB; Phê duyệt kế hoạch và chuyển tiền cho các hoạt động năm 2010.

- Dự án SRI: Chỉ đạo triển khai các hoạt động theo đúng kế hoạch năm 2010 đã được phê duyệt; Lưu ý việc hoàn thiện các thủ tục thanh toán.

- Đề tài KHCN: Liên hệ, tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở.

6. Trọng tâm công tác tuyên truyền:

- Hướng dẫn sử dụng 1 số loại thuốc kích thích, phân bón sinh học, thuốc BVTV mới cho rau đảm bảo VSATTP trong dịp tết, ...

- Kỹ thuật chăm sóc lúa theo quy trình SRI. Hướng dẫn phòng trừ ốc bươu vàng, chuột, bệnh sinh lý, ... bằng các chế phẩm sinh học mới.

III/ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM TOÀN CHI CỤC:

- Tổ chức ăn tết, đón xuân đảm bảo an toàn, vui vẻ, tiết kiệm. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định cấm đốt pháo, đảm bảo an toàn giao thông trong dịp tết.

- Tham gia tích cực tết trồng cây và thăm hỏi các gia đình chính sách tại địa phương.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn