Thứ Ba, 30/11/2021
Kế hoạch công tác tháng 02 N2012
Gửi bài In bài

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÁNG  02 - NĂM 2012

 I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Tập trung lực lượng, triển khai mở rộng diện tích áp dụng SRI: Tổ chức tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật; Kiểm tra, đôn đốc các xã thực hiện theo kế hoạch diện tích đã giao. Trực tiếp chỉ đạo cấy, chăm sóc Mô hình diện rộng SRI + Giống mới + Thâm canh đạt năng suất cao.

2. Biên soạn tài liệu kỹ thuật SRI, kỹ thuật sử dụng thuốc trừ cỏ, kỹ thuật sử dụng phân bón lá hạn chế bệnh nghẹt rễ và điều kiện thời tiết bất lợi cho lúa sau cấy chuyển cho các xã tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh.

3. Tổ chức điều tra, ra thông báo chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên mạ và lúa mới cấy theo quy định; Lưu ý bệnh sinh lý sau cấy. Tham mưu cho huyện phát động đợt diệt chuột tập trung bằng các biện pháp sinh học (MH lúa Nhật).

4. Thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng; thông tin quảng cáo, hội thảo thuốc BVTV trên địa bàn. Phối hợp Trạm Kiểm dịch thanh kiểm tra giống cây trồng nhập nội.

5. Hoạt động Dự án:

+ Dự án RAT Tân Đức: Phối hợp triển khai các hoạt động theo kế hoạch năm 2012 đã xây dựng. 

+ Dự án CLB: Phối hợp triển khai họp với các CLB và giải ngân năm 2012.

II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính Tổ chức:

- Duy trì công việc thường xuyên: Văn thư, kế toán, phục vụ. Tổ chức cuộc họp với các CLB và triển khai giải ngân nguồn kinh phí vay năm 2012.

- Phân bổ giao ngân sách năm 2012 cho các bộ phận; Hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ và hướng dẫn thủ tục thanh quyết toán theo quy định.

2. Phòng Kỹ thuật:

- Phân công cán bộ phối hợp các Trạm huyện triển khai mở rộng diện tích áp dụng SRI; Chủ trì công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật SRI trên Đài PTTH tỉnh; Kiểm tra, đôn đốc các huyện thực hiện theo kế hoạch SRI đã giao và các Mô hình diện rộng SRI + Giống mới + Thâm canh đạt năng suất cao.

- Chủ trì biên soạn tài liệu kỹ thuật SRI, kỹ thuật sử dụng thuốc trừ cỏ, kỹ thuật sử dụng phân bón lá hạn chế bệnh nghẹt rễ và điều kiện thời tiết bất lợi cho lúa sau cấy chuyển các Trạm chỉnh sửa cho phù hợp để thông tin trên hệ thống Đài truyền thanh các xã.

- Phối hợp điều tra, tổng hợp kết quả và ra thông báo chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên mạ và lúa mới cấy theo quy định; Lưu ý bệnh sinh lý sau cấy. Tham mưu triển khai đợt diệt chuột tập trung bằng các biện pháp sinh học.

- Kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật thông tin của các bộ phận trên trang Web.

3. Thanh tra Chi cục:

- Tổ chức thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng thuốc BVTV; Lưu ý các loại thuốc trừ cỏ và thuốc trên cây rau đảm bảo VSATTP.

- Giám sát công tác thông tin, hội thảo, quảng cáo thuốc BVTV trên địa bàn. Phối hợp thanh kiểm tra thị trường giống cây trồng nhập nội. 

- Thẩm định thủ tục, trình lãnh đạo cấp, ra hạn chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc BVTV theo các quy định.

4. Trạm KDTV:

- Chỉ đạo, thống kê diện tích giao trồng lúa lai và triển khai điều tra sinh vật hại trên các cây trồng sau nhập khẩu; Thanh kiểm tra thị trường giống cây trồng nhập nội.

- Đôn đốc phê duyệt và triển khai các hoạt động DA RAT Tân Đức theo kế hoạch. Đẩy nhanh tiến độ cấp tem, nhãn chứng nhận và khai trương cửa hàng trước chuyến thăm của Công nương Vương quốc Bỉ. Hỗ trợ xây dựng kế hoạch DA mở rộng PGS ra tỉnh khác (Vĩnh Phúc).

III/ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN:

- Hướng dẫn kỹ thuật thâm canh lúa cải tiến SRI.

- Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng 1 số loại thuốc trừ cỏ, phân bón sinh học mới cho các cây trồng.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn