Thứ Sáu, 3/12/2021
Ke hoach cong tac thang 5 N2014
Gửi bài In bài

KẾ HOẠCH

Công tác tháng 05, năm 2014

 


I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Tập trung lực lượng, làm việc cả thứ 7, CN tổ chức điều tra, giám sát chặt chẽ các đối tượng sâu bệnh, ra thông báo và chỉ đạo phòng trừ hiệu quả; Lưu ý các đối tượng: Rầy các loại, bệnh khô vằn, đạo ôn cổ bông, bạc lá và bọ xít, sâu đục thân trên các ruộng trỗ muộn.

Trạm Tam Nông tiếp tục phối hợp, chỉ đạo, theo dõi tình hình sâu bệnh tại mô hình cánh đồng mẫu lớn tại xã Thượng Nông, huyện Tam Nông.

Trạm Đoan Hùng tiếp tục phối hợp phòng Kỹ thuật theo dõi, phát hiện và chỉ đạo phòng trừ các ổ châu chấu tre lưng vàng tại Đoan Hùng, Tam Nông, ...; theo dõi sâu đục quả bưởi Đoan Hùng.

2. Tổ chức điều tra, đánh giá tỷ lệ thiệt hại sâu bệnh cuối vụ trên các trà, các giống; tổng hợp báo cáo đánh giá.

3. Phối hợp thanh, kiểm tra việc buôn bán, sử dụng, thông tin quảng cáo, hội thảo thuốc BVTV trên địa bàn. Thanh, kiểm tra thủ tục kiểm dịch thực vật các loại giống cây trồng nhập nội.

4. Hoạt động Dự án, KHCN: Dự án SRI: Phối hợp triển khai các hoạt động đã được phê duyệt.

5. Tăng cường kiểm tra sử dụng thuốc BVTV, kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả trên các loại cây trồng, đặc biệt chú ý trên rau, quả, chè.

II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính - Tổng hợp:

- Duy trì công việc thường xuyên: Văn thư, kế toán, phục vụ; Lưu ý công tác vệ sinh, quản lý tài sản cơ quan mùa mưa bão.

- Phối hợp với Thanh tra Chi cục thanh quyết toán dứt điểm các lớp tập huấn định kỳ cho người kinh doanh, buôn bán thuốc BVTV năm 2014.

- Liên hệ với Sở Tài chính, UBND tỉnh xin kinh phí tiêu hủy thuốc BVTV.

- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức thăm quan, nghỉ mát cho toàn thể cán bộ Chi cục (Dự kiến cuối tháng 5, đầu tháng 6).

- Kiểm tra, đôn đốc và thực hiện nghiệm thu công trình sửa chữa nhà làm việc các trạm, văn phòng Chi cục, thanh quyết toán đúng quy định; tham mưu bố trí nơi làm việc cho cán bộ của các phòng, trạm sau sửa chữa.

2. Phòng Kỹ thuật:

- Tổng hợp kết quả điều tra sâu bệnh định kỳ 7 ngày/lần, ra thông báo chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên lúa, ngô, cây ăn quả, cây lâm nghiệp gửi Trung tâm BVTV phía Bắc, Cục BVTV theo quy định. Căn cứ diễn biến tình hình sâu bệnh tham mưu cho lãnh đạo Chi cục ban hành thông báo, công văn chỉ đạo kịp thời. Tổng hợp số liệu bẫy đèn hàng ngày gửi Trung tâm BVTV phía Bắc và các Trạm BVTV tham khảo.

- Duy trì 03 điểm điều tra dự tính dự báo sâu bệnh trên lúa tại Việt Trì, Lâm Thao, Phù Ninh.

- Chỉ đạo rà soát lại các ổ Châu chấu tre lưng vàng tại Đoan Hùng, Tam Nông, Hạ Hòa; Tiếp tục phối hợp với trạm Đoan Hùng theo dõi sâu đục quả bưởi Đoan Hùng. Kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật thông tin của các bộ phận trên trang Web.

- Phối hợp Trung tâm Khuyến nông xây dựng chuyên mục phòng trừ sâu bệnh hại lúa trong cao điểm tháng 5, chú ý các đối tượng: Rầy các loại, đạo ôn cổ bông, khô vằn; ngoài ra: Đục thân, bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, ...

3. Thanh tra Chi cục:

- Tổ chức lớp tập huấn bổ sung định kỳ năm 2014 tại Văn phòng Chi cục (Lớp cuối).

- Tổ chức 01 cuộc thanh tra việc sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật của các tổ chức trên địa bàn huyện: Đoan Hùng, Thanh Sơn. Lấy 10 mẫu chè búp tươi kiểm định dư lượng thuốc BVTV.

- Kiểm tra, đánh giá phân loại cơ sở kinh doanh thuốc BVTV theo định kỳ (10 cơ sở).

- Thẩm định đánh giá điều kiện buôn bán thuốc BVTV của các cửa hàng, đại lý trên địa bàn huyện Yên Lập, Thành phố Việt Trì, Thanh Sơn và các huyện khác; Thẩm định hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc theo quy định (Nếu có hồ sơ).

- Ra kết luận thanh tra, công khai kết luận thanh tra các cơ sở kinh doanh thuốc BVTV trên địa bàn huyện Lâm Thao, Tân Sơn và Thị xã Phú Thọ.

4. Trạm KDTV:

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định của Pháp luật về KDTV đối với các cơ sở kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh, phát hiện và xử lý vi phạm.

- Phối hợp các trạm BVTV huyện, thành, thị điều tra sinh vật hại lúa, ngô sau nhập khẩu và cây trồng nhập khẩu khác trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp các huyện điều tra sinh vật hại kho trên địa bàn tỉnh, giám định, ra thông báo theo quy định.

- Tham gia các hoạt động khác theo kế hoạch phân công của lãnh đạo Chi cục.

III/ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN:

Hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ một số đối tượng sâu bệnh trong tháng 5: Bệnh đạo ôn cổ bông, rầy các loại, khô vằn, bạc lá trên lúa; sâu đục quả bưởi; bệnh khô ngọn, khô cành trên cây keo, .../.

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn