Thứ Bảy, 27/11/2021
Ke hoach cong tac thang 4 năm 2015
Gửi bài In bài

KẾ HOẠCH

Công tác tháng 04 năm 2015

 


I/ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TOÀN CHI CỤC TRONG CAO ĐIỂM SB:

1. Tập trung lực lượng, làm việc cả thứ 7, CN, ngày lễ.

2. Tổ chức điều tra dự tính dự báo, ra thông báo và tham mưu chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên lúa trong cao điểm đảm bảo an toàn.

3. Thanh kiểm tra thuốc bảo vệ thực vật trong cao điểm.

4. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh.

II/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Tập trung lực lượng, làm việc cả thứ 7, CN tổ chức điều tra, ra thông báo và chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hiệu quả; Lưu ý các đối tượng: Rầy các loại, bệnh đạo ôn, khô vằn, bạc lá, sâu đục thân, bọ xít và châu chấu tre lưng vàng  tại các địa phương đã phát sinh trong năm 2014 và khu vực lân cận.

2. Phân công cán bộ phối hợp các phòng ban cơ quan huyện, các xã, phường, thị trấn tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc lúa, kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh cho cán bộ khuyến nông cơ sở và bà con nông dân.

3. Phối hợp với trạm Kiểm dịch thực vật điều tra sinh vật hại lúa, ngô sau nhập khẩu và cây trồng nhập khẩu khác trên địa bàn tỉnh.

III/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính Tổng hợp:

- Duy trì công việc thường xuyên: Văn thư, kế toán, phục vụ; Lưu ý công tác vệ sinh cơ quan.

- Hoàn thiện hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo theo đúng quy định.

- Mua sắm, cấp phát bổ sung trang thiết bị cho các phòng, trạm và văn phòng phẩm theo phê duyệt của Chi cục trưởng.

- Liên hệ với đơn vị chuyên sửa chữa trang thiết bị máy chiếu, phối hợp kiểm tra báo cáo Chi cục cho ý kiến để sửa chữa máy chiếu của các trạm bị hỏng.  

- Hoàn thành quyết toán năm 2014 trình Sở Tài chính phê duyệt.

- Phối hợp với nhà thầu trình Sở Tài chính thẩm tra dự toán, cấp kinh phí để triển khai thực hiện sửa chữa Trạm BVTV Yên Lập, Đoan Hùng và Văn phòng Chi cục

2. Phòng Kỹ thuật:

- Tổng hợp số liệu bẫy đèn của 4 trạm hàng ngày gửi Trung tâm BVTV phía Bắc và chuyển Mail cho các Trạm tham khảo. Duy trì 03 điểm điều tra dự tính dự báo sâu bệnh trên lúa tại Việt Trì, Lâm Thao, Phù Ninh.

- Phân công cán bộ phối hợp các trạm kiểm tra đồng ruộng. Tổng hợp kết quả điều tra định kỳ 7 ngày/lần, ra thông báo chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên lúa, ngô, cây ăn quả, cây lâm nghiệp theo quy định. Tổng hợp kết quả điều tra bổ sung, tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh kịp thời.

- Duy trì  lớp TOT tại Chi cục; Tiếp tục theo dõi 08 mô hình trình diễn SRI tại Tân Sơn, Lâm Thao, Đoan Hùng, Thanh Ba, Tam Nông, Phù Ninh, Phú Thọ.

- Phối hợp Trung tâm Khuyến nông xây dựng chuyên mục tháng 4 về hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại lúa. Kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật thông tin của các bộ phận trên trang Web.

3. Thanh tra Chi cục:

- Thực hiện thanh tra 01 cuộc theo Quyết định số 840/QĐ-SNN ngày 17/12/2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Lấy mẫu thuốc BVTV phân tích, kiểm tra chất lượng thuốc.

- Phối hợp với các trạm BVTV huyện, thành, thị kiểm tra đánh giá phân loại các cơ sở buôn bán thuốc BVTV theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Xây dựng kế hoạch triển khai tập huấn định kỳ cho người kinh doanh, buôn bán thuốc BVTV năm 2015.

- Thực hiện công việc khác do Chi cục trưởng giao.

4. Trạm KDTV:

- Phối hợp các trạm BVTV huyện, thành, thị điều tra sinh vật hại lúa, ngô sau nhập khẩu và cây trồng nhập khẩu khác trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp các huyện, thành, thị điều tra sinh vật hại kho, tổ chức đợt điều tra phát hiện mọt lạc serratus trên đậu đỗ, lạc, hạt muồng, ...

- Kiểm tra thủ tục kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu trên địa bàn tỉnh, giám định, ra thông báo theo quy định.

IV/ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN:

- Giao mỗi phòng, trạm ít nhất có 01 bài, tin, ảnh / tháng gửi về phòng Kỹ thuật để biên tập, đăng trên trang Web của Sở và của Chi cục.

- Nội dung: Hướng kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh cao điểm trên lúa./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn