Thứ Bảy, 27/11/2021
Ke hoach cong tac thang 5 nam 2015
Gửi bài In bài

KẾ HOẠCH

Công tác tháng 05 năm 2015

 


I/ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TOÀN CHI CỤC TRONG CAO ĐIỂM SB:

1. Tập trung lực lượng, làm việc cả thứ 7, CN, ngày lễ.

2. Tổ chức điều tra dự tính dự báo, ra thông báo và chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên lúa, châu chấu trên tre mai luồng trong cao điểm.

3. Thanh kiểm tra thuốc bảo vệ thực vật trong cao điểm.

4. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh.

II/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Tập trung lực lượng, tổ chức điều tra, giám sát chặt chẽ các đối tượng sâu bệnh, ra thông báo chỉ đạo phòng trừ theo quy định; Chú ý các đối tượng: Rầy các loại, sâu đục thân, bệnh đạo ôn, chuột, sâu cuốn lá. Tiếp tục kiểm tra, theo dõi, chỉ đạo phòng trừ các ổ châu chấu trên tre, mai, luồng.

2. Phân công cán bộ phụ trách các xã chỉ đạo điều tiết nước, bón đón đòng cho lúa theo kỹ thuật SRI. Phối hợp các ban ngành ở huyện, các xã, phường tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật SRI, phương pháp điều tra phát hiện và phòng trừ sâu bệnh cho CBKNCS và nông dân.

3. Các trạm BVTV huyện, thành, thị (Lâm Thao, Tam Nông, Thanh Ba, Đoan Hùng, Tân Sơn, Việt Trì, Phù Ninh, Phú Thọ) phối hợp với cán bộ phòng Kỹ thuật tiếp tục chỉ đạo, theo dõi 08 mô hình trình diễn SRI.

III/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính Tổng hợp:

- Duy trì công việc thường xuyên: Văn thư, kế toán, phục vụ; Lưu ý công tác vệ sinh cơ quan.

- Phối hợp với nhà thầu Hoàn thiện hồ sơ sửa chữa trạm, văn phòng năm 2015 trình Chi cục trưởng ký gửi Sở Tài chính để thực hiện sửa chữa đảm bảo tiến độ.  Nghiên cứu đề xuất kinh phí việc sửa chữa máy chiếu của các trạm trình Chi cục trưởng xem xét.

- Hoàn thành thủ tục cấp, đổi thẻ cho công chức, viên chức điều động, bổ nhiệm và tuyển mới. Phối hợp với Công đoàn trong công tác đi thăm quan nghỉ mát của cán bộ, công chức, viên chức năm 2015.

2. Phòng Kỹ thuật:

- Tổng hợp hoạt động của 04 bẫy đèn tại huyện Phù Ninh, Đoan Hùng, Thanh Sơn và Thanh Thuỷ, tổng hợp số liệu hàng ngày gửi Trung tâm BVTV phía Bắc.

- Duy trì 03 điểm điều tra dự tính dự báo sâu bệnh trên lúa tại Việt Trì, Lâm Thao, Phù Ninh.

- Tổng hợp kết quả điều tra định kỳ 7 ngày/lần, ra thông báo chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên lúa, ngô, cây ăn quả, cây lâm nghiệp theo quy định. Tổng hợp kết quả điều tra bổ sung, tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Rà soát xây dựng, hướng dẫn sử dụng một số thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ sâu bệnh cho các loại cây trồng đảm bảo an toàn hiệu quả.

- Phối hợp với các trạm tiếp tục theo dõi, chỉ đạo phòng trừ các ổ châu chấu phát sinh và gây hại của châu chấu tre lưng vàng trên địa bàn tỉnh.

- Duy trì 01 lớp TOT tại Chi cục; Tiếp tục theo dõi 08 mô hình trình diễn SRI tại Tân Sơn, Lâm Thao, Đoan Hùng, Thanh Ba, Tam Nông, Phù Ninh, Phú Thọ. Phối hợp với các trạm đánh giá các mô hình đề xuất tổ chức hội nghị đầu bờ.

- Kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật thông tin của các bộ phận trên trang Web.

3. Thanh tra Chi cục:

- Thanh tra theo Quyết định số 15/QĐ-BVTV ngày 26/3/2015 của Chi cục trưởng Chi cục BVTV về việc thanh tra hoạt động kinh doanh buôn bán thuốc bảo vệ thực vật của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Phù Ninh, Cẩm Khê, Thanh Sơn và Tam Nông - tỉnh Phú Thọ.

- Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành ATTP tỉnh Phú Thọ.

- Thẩm định đánh giá điều kiện buôn bán thuốc BVTV của các cửa hàng, đại lý (nếu có hồ sơ).

- Kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng đối với cơ sở buôn bán thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh Phú Thọ theo quy định tại Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT.

- Lấy mẫu thuốc BVTV kiểm tra chất lượng thuốc BVTV.

- Tổ chức tập huấn văn bản pháp luật mới.

4. Trạm KDTV:

- Phối hợp các trạm BVTV huyện, thành, thị điều tra sinh vật hại lúa, ngô sau nhập khẩu và cây trồng nhập khẩu khác trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp các huyện, thành, thị điều tra sinh vật hại kho. Tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo đợt tổng điều tra phát hiện đối tượng KDTV.

- Kiểm tra thủ tục kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu trên địa bàn tỉnh, giám định, ra thông báo theo quy định.

IV/ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN:

- Giao mỗi phòng, trạm ít nhất có 01 bài, tin, ảnh / tháng gửi về phòng Kỹ thuật để biên tập, đăng trên trang Web của Sở và của Chi cục.

- Nội dung: Hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh cao điểm trên lúa, trên tre mai luồng./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn