Thứ Bảy, 27/11/2021
Ke hoach cong tac T7 N2010
Gửi bài In bài

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÁNG 7  - NĂM 2010

 

I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Tổ chức tổng điều tra sâu bệnh đầu vụ (Ngày 7,8/7/2010), dự kiến tình hình sâu bệnh, cao điểm gây hại, ra thông báo và đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ; Chú ý các đối tượng sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy các loại và bệnh Lùn sọc đen tại các địa bàn đã xuất hiện bệnh trên lúa, ngô. Tăng cường công tác điều tra DTDB, tổ chức đốt đèn bẫy trưởng thành đảm bảo dự báo sớm, chính xác tình hình sâu bệnh cho chỉ đạo phòng trừ.

2. Tổng hợp kết quả triển khai mô hình SRI trên địa bàn huyện (xong trước 15/7); Phối hợp các ban ngành ở huyện, các xã, phường chỉ đạo chăm sóc lúa theo mô hình áp dụng SRI: Sục bùn và bón phân sớm, điều tiết nước, bón đón đòng đúng thời điểm, phòng trừ sâu bệnh theo kết quả điều tra.

3. Chỉ đạo, đôn đốc các xã triển khai đợt đánh chuột tập trung trong tháng 7 bằng thuốc sinh học tự phối trộn tại địa phương theo phương án: Nông dân góp lúa và nhận lại mồi thuốc đi đánh; Xã, huyện hỗ trợ 1.000 đ/sào/lần đánh chi cho tiền thuốc, tập huấn hướng dẫn và phối trộn thuốc tập trung.

4. Thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng, thông tin quảng cáo, hội thảo thuốc BVTV trên địa bàn; Phối hợp triển khai lớp tập huấn chuyên môn kỹ thuật cho các hộ có nhu cầu kinh doanh thuốc BVTV.

5. Hoạt động Dự án, KHCN:

- Dự án CLB sinh kế cộng đồng (7 huyện): Tiếp tục đôn đốc thu nợ và giải ngân cho các CLB còn lại.

- Dự án SRI: Thanh quyết toán kinh phí hoạt động vụ xuân, triển khai các hoạt động vụ mùa theo kế hoạch.

II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính Tổ chức:

- Duy trì các công việc thường xuyên: Văn thư, kế toán, phục vụ; Lưu ý công tác quản lý tài sản, vệ sinh cơ quan, đảm bảo an ninh và quản lý khách ra vào cơ quan theo quy định.

- Liên hệ, đôn đốc xin kinh phí xây dựng mô hình điểm SRI; Xúc tiến chuyển đổi mục đích nguồn kinh phí sửa chữa Trạm BVTV năm 2010.

- Liên hệ, lập tờ trình xin bổ sung thêm cán bộ cho các Trạm BVTV do số biên chế hiện nay quá mỏng và do tăng nhiệm vụ trên cây rừng.

2. Phòng Kỹ thuật:

- Chủ trì, phối hợp các Trạm BVTV tổng điều tra sâu bệnh đầu vụ (Ngày 7,8/7/2010), tổng hợp, ra thông báo và chỉ đạo phòng trừ; Chú ý các đối tượng sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy các loại và bệnh Lùn sọc đen tại các địa bàn đã xuất hiện bệnh trên lúa, ngô. Kiểm tra, đôn đốc công tác điều tra DTDB, lưu giữ số liệu và đốt đèn bẫy trưởng thành của các Trạm, đảm bảo dự báo sớm, chính xác tình hình sâu bệnh cho chỉ đạo phòng trừ.

- Tổng hợp kết quả triển khai mô hình SRI trên địa bàn tỉnh (xong trước 20/7); Chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn chăm sóc lúa và mô hình áp dụng SRI: Sục bùn và bón phân sớm, điều tiết nước, bón đón đòng đúng thời điểm, phòng trừ sâu bệnh theo kết quả điều tra.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các huyện triển khai đợt đánh chuột tập trung trong tháng 7 bằng thuốc sinh học tự phối trộn tại địa phương theo phương án: Nông dân góp lúa và nhận lại mồi thuốc đi đánh; Xã, huyện hỗ trợ 1.000 đ/sào/lần đánh chi cho tiền thuốc, tập huấn hướng dẫn và phối trộn thuốc tập trung.

- Phối hợp triển khai mô hình phân lỏng MV, phân bón lá Pomior theo đúng yêu cầu. Triển khai các thí nghiệm trong nhà lưới và vườn cây trồng sau nhập nội đảm bảo hiệu quả. Triển khai các khảo nghiệm thuốc BVTV và lập hồ sơ thanh toán đảm bảo tiến độ.

- Chủ trì, chỉ đạo triển khai các Dự án, đề tài KHCN:

+ DA SRI: Kiểm tra kết quả các mô hình SRI tại các huyện; Thanh quyết toán kinh phí vụ xuân, đề nghị chuyển kinh phí vụ mùa.

+ Đề tài: Đôn đốc, kiểm tra việc cập nhật thông tin của các bộ phận trên trang Web. Hoàn thiện nghiệm thu đề tài Hồng và thuyết minh đề tài cơ sở.

3. Thanh tra Chi cục:

- Triển khai đợt thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng thuốc BVTV trên các cây trồng; Lưu ý kiểm tra các điểm hay buôn bán thuốc tại chợ.

- Tiếp tục tổ chức 02 lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho các hộ có nhu cầu kinh doanh thuốc BVTV theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng.

4. Trạm KDTV:

- Chủ trì, phối hợp thanh kiểm tra thị trường giống cây trồng nhập khẩu. Điều tra sinh vật hại cây trồng sau nhập khẩu theo quy định.

- Điều tra sinh vật hại kho, giám định mẫu, ra thông báo cho chủ vật thể.

- Chủ trì triển khai dự án rau an toàn Tân Đức đảm bảo tiến độ; Tham gia các hoạt động khác theo phân công.

 III/ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN:

- Hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật SRI trong vụ mùa.

- Một số sâu bệnh chính gây hại vụ mùa và biện pháp phòng trừ.

- Hướng dẫn sử dụng 1 số loại thuốc kích thích, phân bón sinh học, thuốc BVTV mới cho các cây trồng đảm bảo VSATTP.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn