Thứ Ba, 30/11/2021
Ke hoach cong tac T12 N2010
Gửi bài In bài

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÁNG 12  - NĂM 2010

 I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Tổ chức điều tra phát hiện, DTDB, ra thông báo và tham mưu, đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng vụ đông; Chú ý các đối tượng gây hại cây đậu tương giai đoạn quả non, cây ngô giai đoạn chín sáp và cây rau màu. Chỉ đạo các đại lý, các HTX cung ứng đầy đủ các loại thuốc đặc hiệu cho phòng trừ. Đôn đốc, hỗ trợ các xã triển khai đánh chuột tập trung bằng thuốc sinh học tự phối trộn tại địa phương.

2. Chỉ đạo chăm sóc mô hình cây Khoai tây (Thanh Sơn, Tân Sơn), cây Bí xanh (Lâm Thao) giai đoạn ra củ, quả để đảm bảo năng suất. Kết hợp các ban ngành ở huyện, các xã, phường, thị trấn tập huấn, hướng dẫn nông dân kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cây vụ đông, đặc biệt lưu ý cây đậu tương, cây ngô.

3. Tập trung lực lượng triển khai mở rộng áp dụng SRI và giống lúa lai: Làm việc với các xã, thống nhất kế hoạch, tổ chức tập huấn xuống khu dân cư, chủ động sớm từ khâu chuẩn bị giống, gieo mạ, phấn đấu mỗi huyện có ít nhất 2 xã áp dụng SRI trên 100% diện tích chủ động tưới tiêu và toàn huyện đạt chỉ tiêu kế hoạch diện tích (Có phụ biểu kèm theo).

4. Thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng, thông tin quảng cáo, hội thảo thuốc BVTV trên địa bàn, lưu ý các loại thuốc sử dụng trên cây rau, màu.

5. Hoạt động Dự án, KHCN:

- Dự án CLB sinh kế cộng đồng (7 huyện): Đôn đốc các CLB thu nộp kinh phí; Lưu ý các CLB còn nợ cũ (Làm việc với CLB, xác định rõ công nợ, người nợ, thống nhất với xã biện pháp thu hồi); Chuẩn bị kế hoạch giải ngân năm 2011, ưu tiên cho việc tập huấn, ứng phân bón, giống lúa lai và áp dụng SRI.

- Dự án SRI: Làm việc với đoàn công tác Dự án; Phối hợp theo dõi, chuẩn bị Hội nghị đầu bờ 2 mô hình Khoai tây và Bí xanh.

II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính Tổ chức:

- Duy trì các công việc thường xuyên: Văn thư, kế toán, phục vụ; Lưu ý công tác đảm bảo an ninh và vệ sinh cơ quan. Phối hợp tổ chức khóa đào tạo TOT về VietGAP trên chè cho dự án ADB từ 9 - 15/12. Thanh quyết toán các nguồn kinh phí xong trước 25/12/2010. Chuẩn bị Hội nghị tổng kết năm của Chi cục (Dự kiến 24/12/2010).

- Mua sắm trang thiết bị đã được phê duyệt; Tiếp tục liên hệ kinh phí và triển khai mua máy phun thuốc dập dịch, thủ tục thanh quyết toán Vườn cây trồng sau nhập khẩu.

- Tiếp nhận, hợp đồng, sắp xếp cán bộ đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Lập thủ tục trình Lãnh đạo Sở bổ nhiệm chức danh Trưởng, phó Trạm BVTV các huyện theo Nghị quyết của Thường vụ Đảng ủy Sở.

2. Phòng Kỹ thuật:

- Chỉ đạo điều tra phát hiện, DTDB, tổng hợp số liệu, ra thông báo và tham mưu, đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng vụ đông; Chú ý các đối tượng gây hại cây đậu tương giai đoạn quả non, cây ngô giai đoạn chín sáp và cây rau màu. Chỉ đạo các công ty cung ứng đầy đủ các loại thuốc đặc hiệu cho phòng trừ. Chỉ đạo, đôn đốc, hỗ trợ các huyện triển khai đánh chuột tập trung bằng thuốc sinh học tự phối trộn tại địa phương.

- Chủ trì triển khai chăm sóc mô hình cây Khoai tây (Thanh Sơn, Tân Sơn), cây Bí xanh (Lâm Thao) giai đoạn ra củ, quả để đảm bảo năng suất. Hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cây vụ đông, đặc biệt lưu ý cây đậu tương, cây ngô.

- Biên soạn tài liệu tập huấn SRI; Phối hợp hoàn thiện băng khoa giáo hướng dẫn kỹ thuật SRI. Phân công cán bộ phối hợp với Trạm huyện triển khai mở rộng áp dụng SRI và giống lúa lai: Làm việc với huyện, xã thống nhất kế hoạch, tổ chức tập huấn, chủ động sớm từ khâu chuẩn bị giống, gieo mạ, phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch diện tích áp dụng SRI.

- Triển khai khóa đào tạo TOT về VietGAP trên chè cho dự án chè ADB (Từ 9 - 15/12/2010); Hội nghị đầu bờ DA chè của Cục BVTV (10/12). Làm việc với các huyện cụ thể hóa các nội dung Lãnh đạo Sở đã giao trong buổi làm việc của đoàn công tác Sở NN với các huyện.

- Chủ trì Hội nghị tổng kết Chi cục năm 2010: Chuẩn bị báo cáo, nội dung thảo luận, phân bổ chỉ tiêu kế hoạch SRI năm 2011,…

- Tổng hợp, báo cáo kết quả, thanh quyết toán dứt điểm các khảo nghiệm thuốc BVTV trong năm 2010.

- Chủ trì, chỉ đạo triển khai các Dự án, đề tài KHCN:

+ DA SRI: Chủ trì làm việc với nhóm công tác dự án (7-8/12), triển khai mô hình trồng Khoai tây, Bí xanh đảm bảo kết quả tốt. Chuẩn bị các điều kiện triển khai DA SRI vụ xuân 2011 theo kế hoạch đã được phê duyệt.

+ Hoàn thiện việc chỉnh sửa trang Web; Kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật thông tin của các bộ phận trên trang Web.

3. Thanh tra Chi cục:

- Tổ chức thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng thuốc BVTV; Lưu ý các loại thuốc dùng trên cây rau, màu vụ đông.  

- Rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý, thẩm định thủ tục cấp, ra hạn chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc BVTV: Thông báo cho các đại lý trước thời hạn 1 tháng, thu hồi chứng chỉ khi đại lý không kinh doanh tiếp; Quản lý việc in, cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận.

- Phối hợp chăm sóc cây trồng trong khuôn viên Chi cục.

4. Trạm KDTV:

- Tổng hợp các giống lúa lai nhập khẩu của các công ty; Phối hợp thanh kiểm tra thị trường giống cây trồng nhập nội (Lúa lai và các loại rau màu cho vụ xuân 2011).

- Chủ trì, phối hợp điều tra sâu bệnh trên cây trồng vụ đông nhập khẩu; Điều tra sinh vật hại kho, giám định mẫu, ra thông báo theo quy định.

- Chủ trì triển khai dự án rau an toàn Tân Đức: Rà soát, phân công thực hiện toàn bộ các hoạt động theo kế hoạch, thanh quyết toán kinh phí. Phối hợp tổ chức Hội nghị xây dựng kế hoạch hoạt động 3 năm tới (Ngày 13, 14/12). Tham gia các hoạt động khác theo phân công.

III/ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN:

- Kết quả, kinh nghiệm triển khai các mô hình và hướng dẫn kỹ thuật SRI.

- Hướng dẫn sử dụng 1 số loại thuốc kích thích, phân bón sinh học, thuốc BVTV mới cho các cây trồng.

 

PHỤ BIỂU

KẾT QỦA THỰC HIỆN SRI VỤ MÙA NĂM 2010                                                    VÀ KẾ HOẠCH VỤ XUÂN NĂM 2011

TT

Huyện

Số xã làm mô hình SRI vụ mùa năm 2010

Diện tích SRI vụ mùa năm 2010 (ha)

Kế hoạch SRI vụ xuân 2011 (ha)

1

Tân Sơn

12 xã: Tân Phú, Mỹ Thuận, Văn Luông, Thu Ngạc, Thu Cúc, Thạch Kiệt, Tam Thanh, Xuân Đài, Minh Đài, Long Cốc, Tân Sơn, Lai Đồng

115

250

2

Thanh Sơn

16 xã: Địch quả, Giáp Lai, Yên Lãng, Thượng Cửu, Lương Nha, Yên Sơn, Tinh Nhuệ, Đông Cửu, Hương Cần, Thắng Sơn, Thạch Khoán, Tân Lập, Cự Đồng, Tất Thắng, Thục Luyện, Võ Miếu.

170

350

3

Tam Nông

5 xã: Dậu Dương, Hưng Hoá, Tứ Mỹ, Dị Nậu, Xuân Quang

20

250

4

Thanh Thuỷ

8 xã: La Phù, Yến Mao, Phượng Mao, Trung Nghĩa, Trung Thịnh, Đào Xá, Sơn Thuỷ, Tân Phương

4

250

5

Việt Trì

6 xã: Minh Nông, Minh Phương, Dữu Lâu, Chu Hoá, Thanh Miếu, Trưng Vương

45

200

6

Cẩm Khê

4 xã: Sơn Tình, Thụy liễu, Phương Xá, Tam Sơn

18

450

7

Hạ Hoà

5 xã: Mai Tùng, Lang Sơn, Ấm Hạ, Động Lâm, Gia Điền

77

400

8

Đoan Hùng

6 xã: Chí Đám, Chân Mộng, Phương Trung, Quế Lâm, Phúc Lai, Bằng Luân

10

350

9

Phú Thọ

1 xã: Hà Thạch

10

100

10

Yên Lập

12 xã: Đồng Thịnh, Phúc Khánh, Xuân An, Xuân Viên, Lương Sơn, Xuân Thuỷ, Hưng Long, Nga Hoàng, Thượng Long, Trung Sơn, Thị Trấn, Ngọc Đồng.

42

250

11

Phù Ninh

6 xã: Vĩnh Phú, Bảo Thanh, Trạm Thản, Tử Đà, Tiên Du, Thị Trấn

12

300

12

Lâm Thao

9 xã: Tứ Xã, Kinh Kệ, Cao Xá, Sơn Vi, Thạch Sơn, Thị Trấn, Hùng Sơn, Xuân Lũng, Sơn Dương

326

450

13

Thanh Ba

17 xã: Thanh Vân, Mạn Lạn, Hoàng Cương, Vũ Yển, Yển Khê, Thanh Xá, Thị trấn, Đông Lĩnh, Thái Ninh, Đại An, Lương Lỗ, Quảng Nạp, Năng Yên, Đông Thành, Khải Xuân, Võ Lao, Vân Lĩnh

34

400

Tổng số

107 xã

884 ha

4000

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn