Thứ Sáu, 3/12/2021
BC ket qua cong tac T12 N2010
Gửi bài In bài

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 12 - NĂM 2010

 I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THÁNG 12/2010:

1. Kết quả theo dõi diễn biến sâu bệnh và công tác chỉ đạo:

a, Tình hình sâu bệnh:

Diễn biến một số đối tượng sâu bệnh tháng 12/2010

 

Cây trồng

Đối tượng

Diện tích nhiễm (ha)

Diện tích phòng trừ (ha)

Tổng số

Nhẹ

TB

Nặng

TH>70%NS

Tổng số

Lần 1

Lần 2

Rau

Bọ nhảy

115,9

100,6

15,3

 

 

16,8

16,8

 

Sâu xanh

115,2

98,3

16,9

 

 

40

40

 

Sâu khoang

27,5

27,5

 

 

 

 

 

 

Sâu tơ

28,5

28,5

 

 

 

 

 

 

Rệp

33,9

33,9

 

 

 

 

 

 

B. đốm vòng

10

10

 

 

 

 

 

 

B. thối nhũn

46,4

46,4

 

 

 

 

 

 

Đậu tương

Sâu đục quả

71,1

57,2

9,8

4

 

21,8

15,2

6,6

Ruồi đục thân

61,5

48,3

9,6

3,5

 

23,3

19,1

4,2

Chuột

1,9

1,9

 

 

 

 

 

 

Ngô đông

Sâu đục thân

521,6

463,1

58,4

 

 

140,4

140,4

 

Chuột

105

66,2

38,8

 

 

 

 

 

B. đốm lá lớn

1076

835,8

240,2

 

 

36

36

 

Bệnh khô vằn

1640,4

1200,7

427

12,7

 

222,2

222,2

 

Rệp cờ

559,2

538

21,2

 

 

97

97

 

Chè

Rầy xanh

142,2

142,2

 

 

 

 

 

 

Bọ xít muỗi

350,8

164,3

186,5

 

 

314,7

314,7

 

Bọ cánh tơ

28,4

28,4

 

 

 

 

 

 

Bệnh đốm nâu

106,2

106,2

 

 

 

 

 

 

Cây LN

Sâu ăn lá

251

251

 

 

 

 

 

 

Mối

304,1

304,1

 

 

 

 

 

 

 * Nhận xét:

Trên mạ chiêm, xuân sớm, trên rau, cây đậu tương, cây ngô, cây chè, cây ăn quả, cây lâm nghiệp: Sâu bệnh hại nhẹ đến trung bình, cục bộ sâu hại nặng trên cây ăn quả và bệnh khô vằn cục bộ hại nặng trên ngô.

b, Kết quả chỉ đạo, thực hiện:

- Chỉ đạo các Trạm BVTV huyện, thành, thị thực hiện 05 kỳ điều tra sâu bệnh trên đậu tương, ngô, rau, chè. Thực hiện 02 kỳ điều tra sâu bệnh trên cây ăn quả; 02 kỳ điều tra sâu bệnh trên cây lâm nghiệp. Tổng hợp gửi thông báo về Cục BVTV và Trung tâm BVTV phía Bắc, Sở Nông nghiệp và PTNT kịp thời và đúng quy định.

- Chuẩn bị nội dung tổng kết công tác BVTV năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011.

- Xây dựng văn bản chỉ đạo đợt diệt chuột tập trung năm 2011 theo công điện của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Xây dựng báo cáo kết quả hoạt động KHCN năm 2010, kế hoạch hoạt động năm 2011, báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT.

2. Chương trình IPM - KHCN:  

- Dự án SRI: Xây dựng băng khoa giáo hướng dẫn kỹ thuật và biên soạn tài liệu tập huấn kỹ thuật SRI, phân công cán bộ phối hợp với Trạm BVTV các huyện, thành, thị triển khai mở rộng áp dụng SRI vụ xuân 2011. Chỉ đạo các Trạm BVTV tham mưu cho UBND huyện giao chỉ tiêu kế hoạch mở rộng SRI đến các xã. Kiểm tra, chỉ đạo bón thúc phân đợt 2 và phun thuốc trừ bệnh héo xanh vi khuẩn và bệnh mốc sương mô hình khoai tây tại xã Địch Quả - huyện Thanh Sơn và Kim Thượng - huyện Tân Sơn; thụ phấn bổ sung mô hình bí xanh tại Lâm Thao.

- Triển khai các hoạt động tập huấn, theo dõi, chăm sóc các mô hình sản xuất RAT khu 1, 3 xã Tân Đức - dự án Veco; Phối hợp với Hội người tiêu dùng Phú Thọ Start hoạt động và tổ chức hội nghị tổng kết chương trình cùng đảm bảo.

3. Công tác Kiểm dịch thực vật:

- Phối hợp với các Trạm BVTV huyện, thành, thị điều tra sinh vật hại trên 11 ha cây trồng sau nhập khẩu tại Việt Trì, Lâm Thao (6 ha rau, 5 ha cà chua). Chưa phát hiện thấy đối tượng KDTV của Việt Nam.

- Điều tra sinh vật hại 693,54 tấn nông sản (thóc, ngô). Chưa phát hiện thấy đối tượng KDTV của Việt Nam.

4. Công tác Thanh tra Chi cục:

Kiểm tra buôn bán thuốc BVTV: Được 45 đại lý, không phát hiện vi phạm.

Kiểm tra sử dụng thuốc: Được 02 hộ sử dụng thuốc BVTV, các hộ sử dụng đúng.

Gia hạn: 51 chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc BVTV theo cơ chế một cửa.

 5. Công tác tập huấn, tuyên truyền:

Trạm Phú Thọ tổ chức tập huấn được 01 buổi về kỹ thuật SRI cho 30 cán bộ khuyến nông cơ sở và bà con nông dân.

Chủ trì triển khai khoá đào tạo TOT về VietGAP trên chè cho dự án ADB. Cho 35 học viên thuộc 9 huyện vùng chè của tỉnh.

 Phối hợp với Cục BVTV tổ chức hội nghị đầu bờ mô hình sản xuất chè búp tươi theo hướng VietGAP tại xã Võ Miếu - huyện Thanh Sơn.

6. Công tác khác:

- Triển khai khảo nghiệm 12 loại thuốc trừ sâu, bệnh, trừ cỏ trên cây ăn quả và cây rau màu.

- Chi cục dự hội nghị tổng kết công tác BVTV tại Ninh Bình do Trung tâm BVTV phía Bắc tổ chức.

- Chi Đoàn Thanh niên Chi cục tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2010 - 2011.

II/ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG 12/2010: (Có biểu kèm theo).

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn