Thứ Ba, 30/11/2021
Bao cao ket qua cong tac thang 4 N2012
Gửi bài In bài

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 04 - NĂM 2012

 I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THÁNG 04/2012:

1. Tình hình sâu bệnh:

- Trên lúa: Ruồi đục nõn, bọ trĩ, chuột hại nhẹ đến trung bình; Bệnh nghẹt rễ sinh lý, bệnh đạo ôn, rầy các loại gây hại nhẹ; Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân hại rải rác; Bọ xít đen xuất hiện rải rác.

- Trên rau: Bọ nhảy, sâu xanh, sâu tơ gây hại nhẹ.

- Trên ngô: Sâu ăn lá, sâu đục thân, bệnh khô vằn, bệnh đốm lá nhỏ, chuột gây hại nhẹ.

- Trên cây chè: Bệnh phồng lá chè hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng tại Thanh Ba; Rầy xanh, bọ xít muỗi hại nhẹ đến trung bình; Bọ cánh tơ, bệnh đốm nâu gây hại nhẹ.

- Trên cây ăn quả: Sâu vẽ bùa, bệnh loét, sâu nhớt gây hại nhẹ rải rác trên cây bưởi tại Đoan Hùng. Bọ xít nâu hại nhẹ trên cây nhãn, vải.

- Trên cây rừng: Sâu ăn lá hại nhẹ trên cây keo, bạch đàn.

2. Kết quả chỉ đạo, thực hiện:

- Thực hiện 39 điểm điều tra DTDB trên lúa; 21 điểm trên cây chè; 05 điểm trên cây ăn quả phù hợp với cơ cấu cây trồng của từng huyện, thành, thị.

- Tổng hợp kết quả và ban hành 04 thông báo sâu bệnh kỳ gửi Trung tâm BVTV phía bắc, Cục BVTV, Phòng Trồng trọt, phòng Kế hoạch Sở theo quy định. Ban hành 01 thông báo, dự báo sâu bệnh tháng và biện pháp phòng trừ.

- Tổng hợp thống kê diện tích các giống lúa chủ yếu và mức độ nhiễm dịch hại gửi Cục Bảo vệ thực vật.

- Kiểm tra châu chấu trên tre, mai, luồng tại các xã Chí Đám, Hùng Quan, Chân Mộng, Sóc Đăng, Yên Kiện. Kết quả chưa phát hiện thấy trứng và châu chấu non nở.

- Thường xuyên nắm tình hình sản xuất nông nghiệp của huyện Tam Nông, tổng hợp và gửi báo cáo về Sở Nông nghiệp kịp thời. Cử cán bộ phối hợp điều tra sâu bệnh tại các xã XDNTM (Thượng Nông, An Đạo).

- Theo dõi việc triển khai HTX dịch vụ điểm tại 13 huyện và mô hình chuyển dịch cơ cấu cây trồng tại xã Thu Ngạc - Tân Sơn.

- Quản lý, đôn đốc tiến độ khảo nghiệm thuốc.

- Kiểm tra bẫy đèn tại 4 huyện gồm: Phù Ninh, Đoan Hùng, Thanh Thuỷ, Thanh Sơn, các bẫy đèn hoạt động bình thường, kết quả phân loại côn trùng đạt yêu cầu.

- Lãnh đạo Chi cục và Trưởng phòng Kỹ thuật, Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch tham gia 04 đoàn công tác chỉ đạo sản xuất theo quyết định của Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Công đoàn và Chính quyền phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2012.

3. Chương trình KHCN:

- Chương trình SRI: Kiểm tra sâu bệnh, chỉ đạo bón phân cho lúa xấu và bón phân đón đòng kịp thời cho các mô hình SRI làm điểm. Kiểm tra việc học tập tại Lớp (FFS) hướng dẫn thực hành đồng ruộng cho nông dân xã Thu Ngạc - Tân Sơn, kết quả lớp học chấp hành tốt nội dung chương trình đề ra.

- Mô hình khoai tây giống: Tiếp tục theo dõi, chăm sóc mô hình khoai tây giống tại Phường Minh Nông - TP Việt Trì, tiến hành làm cỏ, bón phân thúc và tưới nước cho khoai tây.

- Triển khai dự án rau theo kế hoạch được phê duyệt.

- Chỉ đạo việc theo dõi mô hình trồng xen gừng - Bưởi tại Đoan Hùng.

4. Công tác Kiểm dịch thực vật:

- Điều tra 4 kỳ sâu bệnh trên lúa sau nhập khẩu, 4 kỳ sâu bệnh trên ngô sau nhập khẩu, 0,80 ha khoai tây giai đoạn hình thành tia củ tại Thành phố Việt Trì. Qua kiểm tra chưa phát hiện đối tượng KDTV của Việt Nam.

- Điều tra sinh vật hại đối với 59 tấn nông sản trong kho. Tại thời điểm kiểm tra, hàng đủ thủ tục KDTV, chưa phát hiện thấy đối tượng KDTV của Việt Nam.

- Viết báo cáo sinh vật hại cây trồng sau nhập khẩu tháng 4 gửi Trung tâm KDTV sau nhập khẩu I - Hà Nội theo quy định.

5. Công tác Thanh tra Chi cục:

- Kiểm tra buôn bán thuốc BVTV được 24 hộ, không phát hiện vi phạm, trong đó: Đoan Hùng 02 hộ; Tam Nông 02 hộ; Hạ Hòa 05 hộ; Thanh Thủy 02 hộ; Phù Ninh 02 hộ; Cẩm Khê 02 hộ; Tân Sơn 03 hộ; Việt Trì 01 hộ; Yên Lập 02 hộ; Lâm Thao 03 hộ.

- Tổ chức tập huấn định kỳ năm 2012 cho 3 lớp: Lớp Yên Lập có 70/82 đại lý;  Lớp Thanh Sơn có 64/70 đại lý; lớp Tân Sơn có 34/37 đại lý tham gia.

-  Kiểm tra hộ sử dụng thuốc BVTV được 06 hộ (Phú Thọ 06 hộ), không phát hiện vi phạm. 

6. Tuyên truyền, tập huấn:

- Tập huấn kỹ thuật được 07 buổi cho 364 lượt cán bộ khuyến nông cơ sở và bà con nông dân.

- Viết và gửi đăng trên báo Phú Thọ 2 bài, 2 ảnh (Chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại lúa chiêm xuân; Tập trung bón phân đón đòng cho lúa chiêm xuân).

II/ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG 04/2012: (Có biểu kèm theo)

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn