Thứ Sáu, 3/12/2021
kế hoạch công tác tháng 7
Gửi bài In bài

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÁNG  7  - NĂM 2012

 I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Tập trung lực lượng, tổ chức điều tra, ra thông báo và chỉ đạo phòng trừ theo quy định; Lưu ý các đối tượng: Bệnh sinh lý nghẹt rễ, ốc bươu vàng, sâu cuốn lá, chuột.

2. Tăng cường tập huấn, hướng dẫn nông dân đẩy mạnh thâm canh lúa theo kỹ thuật SRI, đảm bảo bón thúc phân sớm, bón đủ lượng kết hợp sục bùn làm cỏ (Sau cấy 7-10 ngày) giúp cho cây lúa đẻ sớm, đẻ tập trung, đạt tỷ lệ dảnh cho bông cao.

3. Triển khai các mô hình, DA:

- Mô hình diện rộng SRI kết hợp giống mới: Chỉ đạo bón phân, sục bùn làm cỏ theo đúng quy trình SRI; Theo dõi chặt chẽ các thí nghiệm so sánh các loại phân bón trên đất lầy thụt, dộc chua.

- Tiếp tục hỗ trợ mô hình HTX dịch vụ tổng hợp như Cung ứng vật tư, đánh chuột hay phun thuốc BVTV tập trung,… để chỉ đạo nhân rộng.

- Tiếp tục chăm sóc MH trồng xen Gừng - Bưởi Đoan Hùng kết hợp với cải thiện mẫu mã quả bưởi.

- Phối hợp chỉ đạo sản xuất nông nghiệp huyện Tam Nông và các xã điểm XDNTM theo quyết định phân công của Sở; Lưu ý công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi (dịch lợn tai xanh).

- Chỉ đạo MH chuyển dịch cơ cấu cây trồng vụ mùa  tại xã Thu Ngạc - Tân Sơn, đảm bảo có diện tích trồng ngô đông trên đất 2 vụ lúa.

- Dự án SRI; DA RAT Tân Đức: Phối hợp triển khai các hoạt động Dự án đã được phê duyệt.

4. Thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng, thông tin quảng cáo, hội thảo thuốc BVTV trên địa bàn; Chú ý các loại thuốc trừ cỏ, trừ ốc, trừ sâu cuốn lá. Phối hợp triển khai các lớp tập huấn cấp Chứng nhận chuyên môn kỹ thuật.

II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính Tổ chức:

- Duy trì các công việc thường xuyên: Văn thư, kế toán, phục vụ; Lưu ý công tác quản lý tài sản và vệ sinh cơ quan.

- Đôn đốc giải ngân, thanh quyết toán dứt điểm kinh phí dự án (hết tháng 6), kinh phí hỗ trợ dập dịch châu chấu tại Đoan Hùng; Hoàn thiện mua trang bị Phòng lưu trữ dự án FAO.

2. Phòng Kỹ thuật:

- Phân công cán bộ phối hợp các huyện tổ chức điều tra, tổng hợp kết quả, ra thông báo và chỉ đạo phòng trừ theo quy định; Lưu ý các đối tượng: Bệnh sinh lý nghẹt rễ, ốc bươu vàng, sâu cuốn lá, chuột.

- Chủ trì, chỉ đạo công tác tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn nông dân đẩy mạnh thâm canh lúa theo kỹ thuật SRI, đảm bảo bón phân thúc sớm, bón đủ lượng kết hợp sục bùn làm cỏ. Triển khai tốt cuộc Tọa đàm “Cùng nông dân ra đồng”.

- Chỉ đạo, triển khai các mô hình, DA:

+ Mô hình diện rộng SRI kết hợp giống mới: Chỉ đạo bón phân, sục bùn làm cỏ theo đúng quy trình; Theo dõi chặt chẽ các thí nghiệm so sánh các loại phân bón trên đất lầy thụt, dộc chua.

+ Hỗ trợ mô hình HTX dịch vụ tổng hợp như Cung ứng vật tư, đánh chuột hay phun thuốc BVTV tập trung,… để chỉ đạo nhân rộng.

+ Phối hợp chăm sóc MH trồng xen Gừng - Bưởi Đoan Hùng kết hợp với cải thiện mẫu mã quả bưởi.

+ Chủ trì, phối hợp chỉ đạo sản xuất nông nghiệp huyện Tam Nông và các xã điểm XDNTM theo quyết định phân công của Sở; Lưu ý công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi (dịch lợn tai xanh).

+ Chủ trì, phối hợp triển khai MH chuyển dịch cơ cấu cây trồng vụ mùa tại xã Thu Ngạc - Tân Sơn, đảm bảo có diện tích trồng ngô đông trên đất 2 lúa.

+ Chỉ đạo triển khai các hoạt động Dự án SRI theo kế hoạch đã được phê duyệt.

- Quản lý, đôn đốc tiến độ khảo nghiệm thuốc. Kiểm tra việc cập nhật thông tin của các bộ phận trên trang Web.

3. Thanh tra Chi cục:

- Chỉ đạo, tổ chức thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng, thông tin, quảng cáo thuốc BVTV; Lưu ý các loại thuốc trừ cỏ, trừ ốc,...

- Chủ trì chỉ đạo triển khai 02 lớp tập huấn cấp chứng chỉ chuyên môn kỹ thuật cho các hộ đăng ký mới đảm bảo chất lượng.

4. Trạm KDTV:

- Thống kê diện tích gieo cấy lúa lai; Chủ trì, chỉ đạo tổ chức điều tra, theo dõi sâu bệnh sau nhập khẩu.

- Phối hợp thanh kiểm tra thị trường giống cây trồng nhập nội. Tổ chức điều tra sinh vật hại kho, giám định mẫu, ra thông báo theo quy định.

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai các hoạt động Dự án Rau an toàn với tổ chức VECO tại Tân Đức - Việt Trì và tỉnh Vĩnh Phúc.

III/ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN:

- Hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc lúa theo kỹ thuật SRI.

- Hướng dẫn phòng trừ bệnh sinh lý nghẹt rễ.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn