Thứ Sáu, 3/12/2021
Bao cao ket qua cong tac T8 N2012
Gửi bài In bài

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 8 - NĂM 2012

  I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THÁNG 8/2012:

1. Tình hình sâu bệnh:

- Trên lúa: Sâu cuốn lá nhỏ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng; Sâu đục thân, châu chấu, bệnh khô vằn, bệnh nghẹt rễ sinh lý, chuột hại nhẹ đến trung bình; Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn hại cục bộ tại Lâm Thao, Việt Trì; mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng.

- Trên ngô: Bệnh khô vằn, bệnh sinh lý, sâu cắn lá, sâu đục thân, rệp cờ, bệnh đốm lá gây hại nhẹ. Chuột hại cục bộ.

- Trên cây chè: Bọ cánh tơ, nhện đỏ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng; Rầy xanh, bọ xít muỗi gây hại nhẹ đến trung bình; Bệnh đốm nâu, đốm xám gây hại nhẹ.

- Trên cây ăn quả: Nhện đỏ, ruồi đục quả, sâu vẽ bùa, bệnh chảy gôm, bệnh loét, bệnh sẹo, rầy chổng cánh hại nhẹ trên cây bưởi tại Đoan Hùng; Bệnh đốm nâu, bệnh thán thư hại nhẹ trên cây nhãn, vải.

- Trên cây lâm nghiệp: Sâu ăn lá, bệnh đốm lá hại nhẹ trên cây keo, bạch đàn.

2. Kết quả chỉ đạo, thực hiện:

- Duy trì 39 điểm điều tra DTDB trên lúa; 21 điểm trên cây chè; 05 điểm trên cây ăn quả. Tổng hợp kết quả và ban hành 04 thông báo sâu bệnh kỳ gửi Trung tâm BVTV phía bắc, Cục BVTV, Phòng Trồng trọt, phòng Kế hoạch Sở theo quy định.

- Thực hiện 02 kỳ điều tra sâu bệnh bổ xung, tổng hợp ban hành thông báo khẩn tình hình sâu bệnh kỳ 01/8; kỳ 10/8 báo dự 10 ngày tới và biện pháp chỉ đạo phòng trừ.

- Chọn địa điểm phun thử nghiệm phân bón lá Pomior trên lúa các giai đoạn đứng cái, làm đòng, trỗ hoàn toàn.

- Cập nhật trang web đầy đủ 04 thông báo sâu bệnh kỳ; 04 kỳ điều tra sâu bệnh tỉnh; 02 thông báo khẩn tình hình sâu bệnh kỳ 01/8 và kỳ 10/8.

3. Chương trình KHCN:

- Mô hình diện rộng SRI kết hợp giống mới: Chỉ đạo bón phân đón đòng cho các mô hình. Theo dõi chặt chẽ các thí nghiệm so sánh các loại phân bón, kết quả: Hiện tại các mô hình đang giai đoạn làm đòng, số dảnh phổ biến 8 - 13 dảnh/khóm, cao 14 - 18 dảnh/khóm.

- Mô hình Hợp tác xã dịch vụ: 12/13 huyện triển khai mô hình HTX dịch vụ (riêng huyện Hạ Hoà không triển khai), trong đó: 01/13 huyện làm dịch vụ làm đất tập trung (Thanh Thuỷ); 6/13 huyện làm dịch vụ phun thuốc tập trung (Thanh Sơn, Phú Thọ, Đoan Hùng, Yên Lập, Tân Sơn, Phù Ninh); 4/13 huyện làm dịch vụ cung ứng thuốc (Đoan Hùng, Lâm Thao, Việt Trì, Phú Thọ); 3/13 huyện tổ chức đánh chuột tập trung (Cẩm Khê, Tam Nông, Lâm Thao); 01/13 huyện làm dịch vụ kiểm tra và dự báo sâu bệnh định kỳ (Thanh Ba).

- Mô hình bưởi: Tiếp tục theo dõi và tiến hành tỉa loại bỏ những quả nhỏ và quả bị ghẻ, bị nám; Mô hình gừng: Đã chỉ đạo tưới phân XO định kỳ 1 tuần / 1 lần; hiện tại số cây phổ biến 4 - 6 cây/hom, chiều cao cây trung bình 90 cm, cây đang phát triển củ.

- Thường xuyên nắm tình hình sản xuất nông nghiệp của huyện Tam Nông; tổng hợp và gửi báo cáo tiến độ hàng ngày về Sở Nông nghiệp kịp thời.

- Chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh tại mô hình chuyển dịch cơ cấu cây trồng vụ mùa xã Thu Ngạc huyện Tân Sơn.

- Dự án rau an toàn Tân Đức: Tiếp tục xây dựng cẩm nang PGS và hoàn thiện điều tra khảo sát nhân rộng PGS tại Vĩnh Phúc.

- Dự án SRI: Tổ chức tập huấn về xử lý môi trường, chuồng trại chăn nuôi và rác thải sinh hoạt tại xã Kinh Kệ - huyện Lâm Thao, xã Thượng Nông - huyện Tam Nông, xã An Đạo - huyện Phù Ninh. Tập huấn quản lý giám sát tài chính và phương pháp xây dựng kế hoạch sản xuất cho cán bộ HTX nông nghiệp tại Tam Nông. Xây dựng kế hoạch câu hỏi để học và kế hoạch chi tiết mô hình giảm nghèo. Liên hệ và lựa chọn địa điểm làm mô hình khoai tây tại huyện Thanh Thuỷ và Đoan Hùng; mô hình gà tại Yên Lập. Hướng dẫn xây dựng kế hoạch mô hình gà tại xã Minh Hoà huyện Yên Lập.

- Triển khai phun khảo nghiệm được 13 loại thuốc; Tổng hợp báo cáo 21 loại thuốc chuyển Trung tâm Khảo nghiệm và Kiểm định thuốc BVTV; Tổng hợp làm thủ tục thanh quyết toán 74 loại thuốc triển khai trong vụ xuân.

4. Công tác Kiểm dịch thực vật:

- Điều tra 4 kỳ sâu bệnh trên lúa, 4 kỳ sâu bệnh trên ngô sau nhập khẩu (Thanh Thủy, Thanh Sơn, Đoan Hùng và Thị xã Phú Thọ), chưa phát hiện đối tượng KDTV của Việt Nam.

- Điều tra sinh vật hại đối với 31 tấn nông sản trong kho của 02 đơn vị huyện Đoan Hùng, tại thời điểm kiểm tra, hàng đủ thủ tục KDTV, chưa phát hiện thấy đối tượng KDTV của Việt Nam.

- Viết báo cáo sinh vật hại cây trồng sau nhập khẩu tháng 8 gửi Trung tâm KDTV sau nhập khẩu I - Hà Nội theo quy định.

5. Công tác Thanh tra Chi cục:

- Tổ chức thi hết môn lớp huấn luyện thuốc BVTV: Lớp TX Phú Thọ: Thi hết môn thuốc BVTV, tổng số học viên dự thi 73/74 học viên tham gia, vắng 01 học viên có lý do. Số học viên thi đạt 68/73 (05 học viên không đạt); Lớp Thanh Sơn thi hết môn BVTV. Tổng số học viên dự thi 59/60 học viên tham gia, vắng 01 học viên (01 học viên vắng có lý do), số học viên đạt 54/59 (05 học viên không đạt).

- Tham gia đoàn thanh tra của Sở, thanh tra được 17 trường hợp (huyện Phù Ninh, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Cẩm Khê), trong đó lập biên bản vi phạm hành chính 04 trường hợp (02 trường hợp KD phân bón không có trong giấy phép kinh doanh, 02 trường hợp không có bảng niêm yết giá thuốc BVTV, phân bón) chuyển Chánh thanh tra Sở xử phạt theo quy định.

- Kiểm tra buôn bán thuốc BVTV được 38 hộ, vi phạm 08 hộ (Hạ Hòa 05 hộ; Đoan Hùng 06 hộ; Yên Lập 03 hộ; Thanh Thủy 02 hộ; Phù Ninh 03 hộ; Việt Trì 01 hộ; TX Phú Thọ: 02 hộ; Thanh Sơn 05 hộ, không vi phạm; Lâm Thao: 03 hộ, vi phạm 03 hộ (không có bảng giá); Cẩm Khê: 03 hộ, vi phạm 02 hộ (không có bảng giá); Thanh Ba 02 hộ, vi phạm 01 hộ (không có thiết bị phòng cháy chữa cháy, kho chứa và quầy hàng không đúng quy định), xử lý nhắc nhở; Tân Sơn 06 hộ, vi phạm 02 hộ (Buôn bán thuốc BVTV tại chợ, không có chứng chỉ chuyển hồ sơ cho UBND xã Đông Sơn (Tân Sơn) xử phạt: 400.000 đ); Yên Lập không kiểm tra.

- Kiểm tra sử dụng thuốc BVTV được 349 hộ, vi phạm 126 trường hợp, trong đó Việt Trì 30 hộ, vi phạm 20 hộ; Lâm Thao 55 hộ, vi phạm 10 hộ; Phù Ninh 30 hộ, vi phạm 20 hộ; Đoan Hùng 20 hộ, vi phạm 02 hộ; Thanh Thủy 15 hộ, vi phạm 05 hộ; Yên Lập 14 hộ, vi phạm 03 hộ; Thanh Sơn 36 hộ, vi phạm 06 hộ; Tân Sơn 50 hộ, vi phạm 15 hộ; Cẩm Khê 47 hộ, vi pham 15 hộ; TX Phú Thọ 11 hộ, vi phạm 04 hộ; Hạ Hòa 10 hộ, vi phạm 06 hộ; Thanh Ba 22 hộ, vi phạm 22 hộ (sai nồng độ, liều lượng, phối hợp nhiều loại thuốc) xử lý nhắc nhở. Tam Nông 19 hộ không vi phạm.

- Dự 06 cuộc hội thảo thuốc BVTV của Công ty Cổ phần Nicotex Hà Nội. Công ty chấp hành quy định về hội thảo thuốc BVTV.

- Cấp mới 02 chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc BVTV.

6. Tuyên truyền, tập huấn:

- Tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật về thâm canh lúa theo kỹ thuật SRI và phòng trừ sâu bệnh được 22 buổi cho 1.597 lượt cán bộ khuyến nông cơ sở và bà con nông dân.

- Phối hợp với Đài PTTH tỉnh xây dựng 05 phóng sự về hướng dẫn kỹ thuật bón phân đón đòng cho lúa; diễn biến tình hình sâu bệnh và biện pháp kỹ thuật phòng trừ phát trên Đài PTTH tỉnh.

II/ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG 8/2012: (Có biểu kèm theo)

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn