Thứ Sáu, 3/12/2021
Ke hoach cong tac thang 11 nam 2012
Gửi bài In bài

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÁNG  11  - NĂM 2012

 I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Tổ chức điều tra, ra thông báo và đôn đốc công tác phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng vụ đông, chú ý các đối tượng: Rệp cờ, bệnh khô vằn trên ngô; Bọ nhảy, sâu tơ, bệnh thối nhũn, sương mai trên rau màu.

2. Phối hợp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăm bón ngô, khoai tây theo phương pháp làm đất tối thiểu; Lưu ý bón đủ lượng phân để đảm bảo năng suất.

3. Triển khai các mô hình, DA:

- Mô hình giảm nghèo: Kiểm tra, hướng dẫn tỉa nhánh, bón thúc đợt 1, tủ thêm rơm rạ 02 MH khoai tây; Phối hợp triển khai tiêm phòng, hướng dẫn phối trộn thức ăn 01 MH nuôi gà ri lai dưới tán rừng.

- Phun bổ sung 01 loại thuốc và tiếp tục theo dõi 11 mô hình trừ cỏ trên ngô; 02 MH trồng xen Gừng - Bưởi Đoan Hùng kết hợp với cải thiện mẫu mã quả bưởi.

- Phối hợp chỉ đạo sản xuất vụ đông huyện Tam Nông và các mô hình tại các xã điểm XDNTM theo quyết định phân công của Sở. Tiếp tục triển khai mô hình trồng ngô đông trên đất 2 lúa tại xã Thu Ngạc - Tân Sơn.

- Dự án SRI; DA RAT Tân Đức: Phối hợp triển khai các hoạt động Dự án đã được phê duyệt theo kế hoạch.

4. Thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng, thông tin quảng cáo, hội thảo thuốc BVTV trên địa bàn; Chú ý các loại thuốc trên cây rau đảm bảo VSATTP.

II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính Tổ chức:

- Duy trì các công việc thường xuyên: Văn thư, kế toán, phục vụ; Lưu ý công tác vệ sinh và bảo vệ tài sản cơ quan. Hoàn thiện hồ sơ trình Sở bổ nhiệm cán bộ Trạm.

- Thanh quyết toán dứt điểm DA SRI năm 2012, đôn đốc giải ngân kế hoạch kinh phí quý IV dự án RAT và kế hoạch năm 2013 dự án SRI.

- Cân đối, mua sắm bổ sung 1 số trang thiết bị cần thiết cho các Trạm và các phòng (Bàn ghế, tủ tài liệu, ổn áp).

2. Phòng Kỹ thuật:

- Chỉ đạo, phối hợp điều tra, tổng hợp, ra thông báo và đôn đốc công tác phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng vụ đông, chú ý các đối tượng: Rệp cờ, bệnh khô vằn trên ngô; Bọ nhảy, sâu tơ, bệnh thối nhũn, sương mai trên rau màu.

- Chủ trì công tác tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăm bón ngô, khoai tây theo phương pháp làm đất tối thiểu; Lưu ý bón đủ lượng phân để đảm bảo năng suất.

- Hoàn thiện báo cáo đánh giá tỷ lệ thiệt hại cuối vụ do sâu bệnh trong vụ Mùa; Báo cáo các Thử nghiệm, Mô hình báo cáo Sở và gửi các đơn vị để chỉ đạo các vụ sau.

- Chủ trì, chỉ đạo triển khai các mô hình, DA:

+ Mô hình giảm nghèo: Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn tỉa nhánh, bón thúc đợt 1, tủ thêm rơm rạ 02 MH khoai tây; Phối hợp triển khai tiêm phòng, hướng dẫn phối trộn thức ăn 01 MH nuôi gà ri lai dưới tán rừng.

+  Chỉ đạo phun bổ sung thêm 01 loại thuốc và theo dõi 11 mô hình trừ cỏ trên ngô; 02 MH trồng xen Gừng - Bưởi Đoan Hùng kết hợp với cải thiện mẫu mã quả bưởi.

+ Chủ trì, chỉ đạo sản xuất vụ đông huyện Tam Nông và các mô hình vụ đông tại các xã điểm XDNTM theo quyết định phân công của Sở. Phối hợp triển khai mô hình trồng ngô đông trên đất 2 lúa tại xã Thu Ngạc - Tân Sơn.

+ Dự án SRI: Chỉ đạo triển khai các hoạt động Dự án đã được phê duyệt theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ.

+ Hoàn thiện đề cương Đề tài khoa học Quản lý bền vững Châu chấu tre lưng vàng tại Đoan Hùng báo cáo Sở Nông nghiệp và Sở KHCN.

- Quản lý, đôn đốc tiến độ triển khai và thanh toán các khảo nghiệm thuốc. Kiểm tra việc cập nhật thông tin của các bộ phận trên trang Web.

3. Thanh tra Chi cục:

- Chỉ đạo, tổ chức thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng, thông tin, quảng cáo thuốc BVTV; Lưu ý các loại thuốc trên cây rau đảm bảo VSATTP.

- Rà soát, cập nhật các văn bản pháp quy mới, các loại thuốc mới đăng ký bổ sung, các đại lý mới được cấp chứng chỉ trên trang Web để quản lý, tra cứu.

- Thẩm định hồ sơ, cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc BVTV theo cơ chế 1 cửa.

4. Trạm KDTV:

- Phối hợp thanh kiểm tra thị trường giống cây trồng nhập nội. Tổ chức điều tra sinh vật hại kho, giám định mẫu, ra thông báo theo quy định.

- Phối hợp, hỗ trợ Chi cục Kiểm dịch vùng V tổ chức 02 lớp tập huấn cho 1 số tỉnh quanh vùng.

- Dự án RAT (SO1 và SO3): Triển khai các hoạt động quý 4 đảm bảo tiến độ. Chuẩn bị xây dựng kế hoạch năm 2013.

III/ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN:

- Hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc trên ngô đông và khoai tây làm đất tối thiểu.

- Hướng dẫn phòng trừ 1 số loại sâu bệnh chính trên cây vụ đông.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn