Thứ Sáu, 3/12/2021
Ke hoach cong tac thang 2 N2013
Gửi bài In bài

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÁNG  02 - NĂM 2013

 

I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Tổ chức điều tra, ra thông báo chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên lúa sớm, mạ xuân theo quy định; Lưu ý bệnh sinh lý trên lúa mới cấy.

2. Tập trung lực lượng, tổ chức tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật, mở rộng diện tích áp dụng SRI theo kế hoạch được giao. Phối hợp phòng ban cơ quan huyện chỉ đạo đảm bảo gieo mạ xuân muộn đúng khung thời vụ có che phủ nilon, cấy mạ non, cấy thưa theo đúng quy trình SRI.

3. Triển khai mỗi huyện ít nhất 01 mô hình SRI + Giống mới + Quy trình bón phân tiên tiến; Riêng Cẩm Khê thực hiện mô hình Cánh đồng mẫu lớn, giám sát đảm bảo thực hiện tốt 1 giống, 1 trà, 1 chế độ thâm canh. Chỉ đạo, hướng dẫn các xã mở rộng diện tích sử dụng thuốc trừ cỏ lồng vực cho lúa, thuốc trừ cỏ cho ngô theo kết quả các mô hình đã thực hiện.

4. Thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng, thông tin quảng cáo, hội thảo thuốc BVTV trên địa bàn. Phối hợp Trạm Kiểm dịch thanh kiểm tra giống cây trồng nhập nội.

5. Hoạt động Dự án, KHCN:

- Dự án RAT Tân Đức: Phối hợp triển khai các hoạt động đã được phê duyệt.

- Mô hình Giảm nghèo: Phối hợp hoàn thiện báo cáo cuối cùng chuyển cho Sở Lao động - TB&XH.

- DA Câu lạc bộ: Đôn đốc thu nợ, kiểm tra việc giải ngân năm 2013 của các CLB.

II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính Tổ chức:

- Duy trì công việc thường xuyên: Văn thư, kế toán, phục vụ; Lưu ý công tác vệ sinh cơ quan và bảo vệ cuối năm. 

- Hoàn thiện phân bổ kinh phí; Quy chế chi tiêu nội bộ; Sổ sách chứng từ; Hướng dẫn và giám sát chi tiêu đảm bảo nguyên tắc ngay từ đầu năm.

- Chủ trì, phân công trực tết, tổ chức đón xuân vui vẻ, an toàn, tiết kiệm.

2. Phòng Kỹ thuật:

- Chỉ đạo, phối hợp điều tra, tổng hợp kết quả, ra thông báo chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên lúa sớm và mạ xuân theo quy định; Lưu ý bệnh sinh lý trên lúa mới cấy.

- Chủ trì, phân công cán bộ phối hợp các trạm tổ chức tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật mở rộng diện tích áp dụng SRI theo kế hoạch được giao. Phối hợp chỉ đạo các huyện đảm bảo gieo mạ xuân muộn đúng khung thời vụ có che phủ nilon, cấy mạ non, cấy thưa theo đúng quy trình SRI.

- Phân công cán bộ phối hợp với Trạm Cẩm Khê giám sát việc gieo mạ, cấy, bón phân đảm bảo đúng kỹ thuật. Phối hợp cùng các Trạm triển khai mô hình SRI + Giống mới + Quy trình bón phân tiên tiến.

- Tham mưu ra văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các huyện mở rộng diện tích sử dụng thuốc trừ cỏ lồng vực trên lúa và trừ cỏ ngô trên đất bãi, đất chuyển đổi theo kết quả các mô hình đã triển khai.

- Kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật thông tin của các bộ phận trên trang Web.

3. Thanh tra Chi cục:

- Tổ chức thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng thuốc BVTV theo quy định; Lưu ý các loại thuốc trừ cỏ, trừ ốc trên lúa và thuốc trên cây rau đảm bảo VSATTP trong dịp tết.

- Giám sát công tác thông tin, hội thảo, quảng cáo thuốc BVTV trên địa bàn. Phối hợp thanh kiểm tra thị trường giống cây trồng nhập nội. 

- Thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc BVTV theo các quy định.

- Xây dựng kế hoạch tập huấn bổ sung năm 2013; Rà soát, cập nhật các văn bản pháp quy, các loại thuốc mới đăng ký, sửa đổi, ... trên trang Web.

4. Trạm KDTV:

- Chỉ đạo, triển khai điều tra sinh vật hại trên các cây trồng sau nhập khẩu; Thanh kiểm tra thị trường giống cây trồng nhập nội.

- Đôn đốc, hoàn thiện kế hoạch SO1 để ký thỏa thuận; Triển khai các hoạt động DA đã được phê duyệt (SO1 và SO3).

III/ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN:

- Hướng dẫn kỹ thuật thâm canh lúa cải tiến SRI.

- Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng 1 số loại thuốc BVTV trên rau; Thuốc trừ cỏ lồng vực lúa, thuốc trừ cỏ ngô.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn