Thứ Ba, 30/11/2021
Kế hoạch công tác tháng 5 N2013
Gửi bài In bài

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÁNG  5 - NĂM 2013

 I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Tập trung lực lượng, làm việc cả thứ 7, CN tổ chức điều tra, giám sát chặt chẽ các đối tượng sâu bệnh, ra thông báo và chỉ đạo phòng trừ hiệu quả; Lưu ý các đối tượng: Rầy các loại, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá và bọ xít, sâu đục thân trên các ruộng trỗ muộn. Tiếp tục giám sát các ổ châu chấu tre lưng vàng tại Đoan Hùng, Tam Nông.

2. Tổ chức điều tra, đánh giá tỷ lệ thiệt hại sâu bệnh cuối vụ trên các trà, các giống; Viết báo cáo đánh giá làm cơ sở chỉ đạo các vụ sau.

3. Tổng hợp kết quả các mô hình, điểm trình diễn (SRI; Giống mới; Trừ cỏ ngô, lúa), cánh đồng mẫu lớn; Phối hợp tổ chức Hội nghị đầu bờ nhằm khuyến cáo, nhân rộng kết quả trong thời gian tới. Đánh giá mô hình HTX, tổ dịch vụ BVTV (Cung ứng thuốc, phun thuốc tập trung, ...) để triển khai tiếp trong vụ mùa.

4. Phối hợp thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng, thông tin quảng cáo, hội thảo thuốc BVTV trên địa bàn. Thanh kiểm tra thủ tục kiểm dịch thực vật các loại giống cây trồng nhập nội.

5. Hoạt động Dự án, KHCN: Phối hợp triển khai các hoạt động DA đảm bảo tiến độ, chất lượng (Dự án RAT; DA SRI); Kiểm tra việc giải ngân và sử dụng vốn vay của các CLB (DA Câu lạc bộ).

II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính Tổ chức:

- Duy trì công việc thường xuyên: Văn thư, kế toán, phục vụ; Lưu ý công tác vệ sinh, quản lý tài sản cơ quan mùa mưa bão. Hoàn thiện quyết toán kinh phí năm 2012 với Sở Tài chính. Phối hợp xây dựng và trình duyệt mức thu cho khóa tập huấn cấp Chứng nhận chuyên môn thuốc BVTV.

- Chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo theo đúng quy định; Hoàn thiện dự toán kinh phí sửa chữa Trạm BVTV TX Phú Thọ và Trạm Tam Nông trình Sở Tài chính phê duyệt (Nợ từ tháng 4).

- Hoàn thiện việc mua sắm trang thiết bị cho Văn phòng, các Trạm phục vụ tốt cho nhiệm vụ chuyên môn (Quần áo bảo hộ, máy tính, ...).

- Liên hệ, chuẩn bị các điều kiện tổ chức thăm quan, nghỉ mát cho toàn thể cán bộ Chi cục (Cuối tháng 5, đầu tháng 6).

2. Phòng Kỹ thuật:

- Huy động lực lượng, làm việc cả thứ 7, CN, phân công cán bộ phối hợp các Trạm tổ chức điều tra, giám sát chặt chẽ các đối tượng sâu bệnh; Tổng hợp kết quả, ra thông báo và chỉ đạo phòng trừ hiệu quả; Lưu ý các đối tượng: Rầy các loại, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá và bọ xít, sâu đục thân trên các ruộng trỗ muộn.

- Chủ trì, chỉ đạo điều tra, đánh giá tỷ lệ thiệt hại sâu bệnh cuối vụ trên các trà, các giống; Tổng hợp kết quả, viết báo cáo đánh giá làm cơ sở chỉ đạo các vụ sau.

- Chủ trì, chỉ đạo tổng hợp kết quả các mô hình, điểm trình diễn (SRI; Giống mới; Trừ cỏ ngô, lúa), cánh đồng mẫu lớn; Trao đổi, lựa chọn các điểm tổ chức Hội nghị đầu bờ nhằm khuyến cáo, nhân rộng kết quả trong thời gian tới. Chỉ đạo đánh giá mô hình HTX, tổ dịch vụ BVTV; Phối hợp Liên minh HTX triển khai tiếp trong vụ mùa. Triển khai 1 số Mô hình tại các xã NTM theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở. Kiểm tra công tác PCLB và TKCN tại huyện Tam Nông.

- Chỉ đạo rà soát lại các ổ Châu chấu tre lưng vàng tại Đoan Hùng, Tam Nông; Phối hợp các huyện thanh toán các chi phí cho đợt phòng trừ. Tiếp tục theo dõi sâu đục quả bưởi Đoan Hùng. Kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật thông tin của các bộ phận trên trang Web.

3. Thanh tra Chi cục:

- Thực hiện thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng thuốc BVTV theo kế hoạch đã được phê duyệt. Giám sát công tác thông tin, hội thảo, quảng cáo thuốc BVTV trên địa bàn. Phối hợp thanh kiểm tra thị trường giống cây trồng nhập nội.

- Đôn đốc, triển khai thẩm định và cấp chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho các đại lý đang buôn bán thuốc BVTV. Thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc BVTV theo các quy định.

- Tập hợp hồ sơ các hộ có nhu cầu, chuẩn bị điều kiện (Thời gian, địa điểm, kinh phí,..) tổ chức lớp tập huấn cấp Chứng nhận chuyên môn BVTV năm 2013.

4. Trạm KDTV:

- Chủ trì, chỉ đạo điều tra đánh giá tỷ lệ thiệt hại sâu bệnh cuối vụ trên lúa lai nhập khẩu, viết báo cáo đánh giá làm cơ sở chỉ đạo các vụ sau.

- Chỉ đạo, triển khai điều tra sinh vật hại trên các cây trồng sau nhập khẩu; Điều tra sinh vật hại kho, giám định mẫu, ra thông báo. Phối hợp thanh kiểm tra thị trường giống cây trồng nhập nội.

- Đôn đốc, triển khai các hoạt động dự án RAT đảm bảo tiến độ.

III/ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN:

- Kết quả, kinh nghiệm triển khai các mô hình; Phương pháp điều tra phát hiện và kỹ thuật phòng trừ 1 số đối tượng sâu bệnh trong tháng 5.

- Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng 1 số loại phân bón, thuốc BVTV mới trên lúa, chè.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn