Thứ Sáu, 3/12/2021
Bao cao ket qua cong tac thang 5 N2013
Gửi bài In bài

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 05 - NĂM 2013

  I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THÁNG 05/2013:

1. Chỉ đạo, thực hiện công tác điều tra, DTDB và phòng trừ sâu bệnh:

- Tổ chức điều tra sâu bệnh, tổng hợp kết quả ban hành 04 thông báo sâu bệnh kỳ 7 ngày, 01 thông báo sâu bệnh kỳ ngày 5/5, dự báo 10 ngày tới và hướng dẫn biện pháp phòng trừ gửi Cục BVTV, Trung tâm BVTV phía Bắc, Phòng Trồng trọt Sở đúng quy định. Tổng hợp kết quả bẫy đèn hàng ngày và kết quả bẫy đèn tháng 5 gửi Email cho Trung tâm BVTV phía Bắc.

- Ra Công văn chỉ đạo điều tra rệp sáp bột hồng hại sắn trên địa bàn tỉnh, hiện tại chưa phát hiện huyện nào nhiễm đối tượng này.

- Tổ chức điều tra đánh giá tỷ lệ thiệt hại do sâu bệnh trên các trà, các giống.

- Tham gia đoàn công tác cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra sâu bệnh tại các huyện Thanh Ba, Hạ Hòa, Cẩm Khê, Đoan Hùng.

- Tổng hợp báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gửi Sở Nông nghiệp và PTNT.

2. Triển khai các mô hình, dự án:

- Đánh giá các mô hình trình diễn SRI, giống mới, trừ cỏ để chuẩn bị tổ chức hội nghị đầu bờ nhằm khuyến cáo nhân rộng trong thời gian tới.

- Triển khai mô hình xử lý rác thải tại xã Hương Nộn, Thượng Nông - Tam Nông; xã An Đạo - Phù Ninh; tổ chức 03 cuộc tập huấn hướng dẫn kỹ thuật cho 184 hộ tham gia mô hình và chuẩn bị vật tư cấp cho các hộ.

- Tiếp tục theo dõi sâu đục quả bưởi tại Đoan Hùng. Kiểm tra, cập nhật thông tin trên trang Web của Chi cục.

- Triển khai các hoạt động dự án VECO: Tổ chức 02 đợt kiểm tra tại quầy bán rau an toàn các điểm chợ, 03 đợt thanh tra giám sát tại hộ sản xuất; Tổ chức 02 cuộc tập huấn ủ phân; Thực hiện 01 đợt lấy mẫu rau gửi phân tích tại phòng thí nghiệm.

3. Công tác Kiểm dịch thực vật:

- Điều tra 4 kỳ sâu bệnh trên lúa sau nhập khẩu tại các huyện Tân Sơn, Thanh Thủy, Đoan Hùng, Cẩm Khê. Qua kiểm tra chưa phát hiện đối tượng KDTV của Việt Nam.

- Phối hợp với Kiểm dịch thực vật vùng V, kiểm tra sinh vật hại kho đối với 212.015 tấn nông sản trong kho. Qua điều tra phát hiện thấy các loài sinh vật hại thông thường.

- Viết báo cáo sinh vật hại cây trồng sau nhập khẩu tháng 05 gửi Trung tâm KDTV sau nhập khẩu I - Hà Nội theo quy định.

4. Công tác Thanh tra Chi cục:

- Tham gia đoàn thanh tra của Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra được 06 hộ buôn bán thuốc BVTV, phân bón. Lấy 05 mẫu gửi đi kiểm tra chất lượng (03 mẫu thuốc BVTV, 02 mẫu phân bón).

- Tham gia đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm của tỉnh, kiểm tra được 06 nhà hàng kinh doanh ăn uống (03 huyện) các nhà hàng và bếp ăn tập thể thực hiện quy định của pháp luật.

- Kiểm tra được 43 hộ buôn bán thuốc BVTV, 157 hộ sử dụng thuốc.

- Đánh giá thẩm định cấp 46 giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV theo quy định.

- Cấp 04 giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc BVTV theo cơ chế một cửa.

- Tham dự 02 cuộc hội thảo thuốc của Công ty Cổ phần Quốc tế Hoà Bình ở huyện Tân Sơn. Công ty thực hiện đúng quy định.

5. Tuyên truyền, tập huấn:

- 100% cán bộ, công chức, viên chức VP Chi cục học trực tuyến chủ đề học tập và làm theo Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013.

- Cử 3 cán bộ tham gia tập huấn lấy mẫu, phân tích nhanh dư lượng thuốc BVTV do Cục BVTV tổ chức tại Trung tâm BVTV phía Bắc - Hưng Yên.

- Tập huấn kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh được 16 buổi cho 440 lượt bà con nông dân và cán bộ khuyến nông cơ sở.

- Viết 01 bài gửi đăng báo Phú Thọ về cảnh giác với rệp sáp bột hồng hại sắn. Thực hiện khảo nghiệm 10 loại thuốc theo đúng quy trình, 03 loại hoàn thành báo cáo.

II/ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG 05/2013: (Có biểu kèm theo)

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn