Thứ Sáu, 3/12/2021
Kế hoạch công tác tháng 6 N2013
Gửi bài In bài

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÁNG  6 - NĂM 2013

 I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Tổ chức điều tra, giám sát chặt chẽ nguồn sâu bệnh trên lúa xuân chuyển gây hại trên mạ và lúa mùa; Ra thông báo và chỉ đạo phòng trừ hiệu quả; Lưu ý các đối tượng: Sâu đục thân, sâu cuốn lá. Hoàn thiện báo cáo sơ kết vụ xuân, báo cáo đánh giá thiệt hại sâu bệnh cuối vụ xuân.

2. Triển khai các mô hình vụ mùa: SRI; Giống mới; Trừ cỏ lúa; Xử lý rơm, rạ bằng chế phẩm phun trên ruộng. Phối hợp chỉ đạo mô hình Cánh đồng mẫu lớn tại các huyện (Lưu ý huyện Cẩm Khê và Tam Nông theo phân công của Lãnh đạo Sở). Hỗ trợ triển khai Mô hình HTX, tổ dịch vụ BVTV (Mỗi huyện ít nhất 01 mô hình).

3. Phối hợp thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng, thông tin quảng cáo, hội thảo thuốc BVTV trên địa bàn. Thanh kiểm tra thủ tục kiểm dịch thực vật các loại giống cây trồng nhập nội; Theo dõi sâu bệnh trên đồng cây trồng sau nhập nội.

4. Hoạt động Dự án, KHCN: Phối hợp triển khai các hoạt động DA đảm bảo tiến độ, chất lượng (Dự án RAT; DA SRI); Kiểm tra việc giải ngân và sử dụng vốn vay của các CLB (DA Câu lạc bộ). Tiếp tục theo dõi sâu đục quả bưởi tại Đoan Hùng.

II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính Tổ chức:

- Duy trì công việc thường xuyên: Văn thư, kế toán, phục vụ; Lưu ý công tác vệ sinh, quản lý tài sản cơ quan mùa mưa bão. Trình duyệt mức thu cho khóa tập huấn cấp Chứng nhận chuyên môn thuốc BVTV (Nợ tháng 5).

- Hoàn thiện hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo theo đúng quy định; Trình phê duyệt và triển khai sửa chữa Trạm BVTV TX Phú Thọ và Trạm Tam Nông (Nợ tháng 5).

- Hoàn thiện hồ sơ Nâng lương 6 tháng đầu năm; Hoàn thiện Đề án Vị trí làm việc trong đơn vị HCSN báo cáo Sở.

2. Phòng Kỹ thuật:

- Chỉ đạo, phối hợp tổ chức điều tra, giám sát chặt chẽ nguồn sâu bệnh trên lúa xuân chuyển gây hại trên mạ và lúa mùa; Ra thông báo và chỉ đạo phòng trừ hiệu quả; Lưu ý các đối tượng: Sâu đục thân, sâu cuốn lá.

Tổng hợp, hoàn thiện báo cáo sơ kết vụ xuân; Báo cáo đánh giá thiệt hại sâu bệnh cuối vụ xuân theo quy định. Tổng hợp báo cáo kết quả các Mô hình triển khai trong vụ xuân báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT cùng các đơn vị để chỉ đạo.

- Chủ trì, chỉ đạo triển khai các mô hình vụ mùa: SRI; Giống mới; Trừ cỏ lúa; Xử lý rơm, rạ bằng chế phẩm phun trên ruộng. Cử cán bộ phối hợp các Trạm chỉ đạo mô hình Cánh đồng mẫu lớn tại các huyện (Lưu ý huyện Cẩm Khê và Tam Nông theo phân công của Lãnh đạo Sở). Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai Mô hình HTX, tổ dịch vụ BVTV (Mỗi huyện ít nhất 01 mô hình). Kiểm tra công tác PCLB và TKCN tại huyện Tam Nông.

- Đôn đốc các thủ tục phê duyệt Đề tài Châu chấu tre lưng vàng. Tiếp tục theo dõi sâu đục quả bưởi Đoan Hùng. Kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật thông tin của các bộ phận trên trang Web.

3. Thanh tra Chi cục:

- Thực hiện thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng thuốc BVTV theo kế hoạch đã được phê duyệt. Giám sát công tác thông tin, hội thảo, quảng cáo thuốc BVTV trên địa bàn. Phối hợp thanh kiểm tra thị trường giống cây trồng nhập nội.

- Tiếp tục triển khai thẩm định và cấp chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho các đại lý đang buôn bán thuốc BVTV. Thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc BVTV theo các quy định.

- Phối hợp xin phê duyệt định mức kinh phí lớp tập huấn cấp Chứng nhận chuyên môn thuốc BVTV; Tập hợp hồ sơ các hộ có nhu cầu, triển khai mở lớp năm 2013.

4. Trạm KDTV:

- Hoàn thiện báo cáo đánh giá sâu bệnh trên lúa lai nhập khẩu vụ xuân. Chỉ đạo thống kê diện tích cấy lúa lai vụ mùa để điều tra gieo trồng sau nhập khẩu.

- Chỉ đạo, triển khai điều tra sinh vật hại trên các cây trồng sau nhập khẩu; Điều tra sinh vật hại kho, giám định mẫu, ra thông báo. Phối hợp thanh kiểm tra thị trường giống cây trồng nhập nội.

- Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án RAT; Lưu ý DA SO3 đã rất chậm tiến độ.

III/ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN:

- Kỹ thuật gieo cấy lúa theo SRI (Gieo mạ, cấy, sục bùn, bón thúc đợt 1). Biện pháp khắc phục bệnh sinh lý sau cấy trên chân ruộng chua, lầy, ruộng làm đất chưa nát hết rạ.

- Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng 1 số loại phân bón, thuốc BVTV mới trên lúa, chè.

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn